Strukturel saldo

Den strukturelle saldo er et centralt finanspolitisk styringsinstrument. Den strukturelle saldo er et beregnet mål for den underliggende stilling på de offentlige finanser.

Beregningen af den strukturelle saldo tager udgangspunkt i den faktiske offentlige saldo, der viser overskuddet eller underskuddet på de offentlige finanser i et givent år. Den faktiske saldo korrigeres for de udsving, der vurderes at følge af konjunkturerne og en række midlertidige forhold, herunder for eksempel indtægter fra pensionsafkastskatten og olie- og gasudvindingen i Nordsøen.

Overordnet om Finansministeriets metode og skøn:

Læs om Finansministeriets metode til beregning af strukturel saldo (maj 2017)

Læs om Finansministeriets skøn for den strukturelle offentlige saldo (marts 2018)


Finansministeriet opdaterer metoden til beregningen af den strukturelle saldo, når der er nye oplysninger, som giver anledning hertil. Det gælder eksempelvis i forbindelse med hovedrevisionen af nationalregnskabet i efteråret 2014 samt løbende opdateringer af relevante strukturelle niveauer. Eventuelle metodeændringer dokumenteres løbende i de Økonomiske Redegørelser og Konvergensprogrammer.

I dokumentationsnotaterne nedenfor beskrives større metodeændringer i de senere år nærmere. Den samlede metode er beskrevet i hovednotatet nævnt ovenfor.