Center for Klima, Grøn økonomi og EU

Centeret varetager Finansministeriets opgaver i forbindelse med klima, energi, miljø, fødevarer, EU’s budget, EU’s personalepolitik, svig med EU-midler, fremme af danskere i EU og økonomiske konsekvenser ved EU-tiltag.

Centeret har ansvaret for finanslovsbudgetterne for det danske EU-bidrag (§ 7.51), Miljø- og Fødevareministeriet (§ 24) og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (§ 29).

Centeret varetager og koordinerer den danske regerings tilgang til forhandlingerne om EU’s flerårige finansielle ramme (MFF) i samarbejde med involverede ressortministerier og ligesindede EU-medlemslande.

I arbejdet med det danske EU-bidrag (§ 7.51) forbereder centeret Danmarks holdning til forhandlingerne om det årlige EU-budget. I den forbindelse arbejder kontoret for at sikre, at EU’s budgetmidler forvaltes på forsvarlig vis, og at fejl undgås. Centeret overvåger også økonomiske konsekvenser ved EU-tiltag mhp. at varetage danske statsfinansielle interesser. Desuden håndterer centeret sager vedr. EU’s personalepolitik og gennemførelse af regeringens handlingsplan for fremme af danskere i EU.

Kontoret løser budget- og bevillingsopgaver på de nævnte ministerområder og varetager den interne koordination i Finansministeriet på det grønne område. Som led heri gennemfører kontoret analyser af offentlig regulering, udarbejdelse af politiske oplæg mv. på de pågældende ministerområder med fokus på virkninger for husholdninger og virksomheder.

Endelig deltager kontoret i drøftelser vedrørende det internationale klimasamarbejde særligt fsva. de økonomiske implikationer heraf.