Kontor for Lovmodel og Fordeling

Kontor for lovmodel og Fordeling (KLF) har ansvar for lovmodellen samt fordelingsberegninger og opgørelser af økonomiske incitamenter til beskæftigelse.

Kontor for lovmodel og fordeling (KLF) har ansvar for at udvikle og vedligeholde Lovmodellen, som er et registerbaseret system af mikrosimuleringsmodeller, der anvendes af en række ministerier til beregning af provenu-, fordelings- og adfærdsvirkninger på en bred vifte af lovgivningsområder.

Lovmodellen indgår som grundlag for Finansministeriets løbende udarbejdelse af opgørelser og analyser, der danner baggrund for politikudvikling og understøtter reformer, herunder vedrørende offentlige ydelser, skatter og afgifter samt arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold mv.

KLF har ansvar for fordelingsberegninger, herunder opgørelser af indkomstforskellene, lavindkomstgruppen og fordelingsvirkninger af politiske initiativer samt opgørelse af de økonomiske incitamenter til beskæftigelse.

I forlængelse heraf har KLF ansvar for Finansministeriets årlige udgivelse af Ulighedsredegørelsen, som blandt andet præsenterer forskellige mål for indkomstforskellene i befolkningen og det økonomiske incitament til at arbejde. Redegørelsen opgør og følger desuden udviklingen i en række indikatorer for lige muligheder i bredere forstand, herunder med hensyn til lighed i sundhed og uddannelse samt social mobilitet mellem generationer.