Kommentar til artikel i Børsen om finanspolitikken i Danmark ifølge OECD

03-04-2009

I Børsen den 1. april gengives nogle mål for finanspolitikkens aktivitetsvirkninger, som indgår i OECD’s Economic Outlook – Interim Report, der blev offentliggjort den 31. marts.

De tal, som børsen gengiver, giver imidlertid ikke et retvisende billede af samlede finanspolitik i Danmark i 2009 og 2010. Bl.a. er der set bort fra virkningerne af de skattelettelser i 2009, der er en del af skatteaftalen fra 2007, og som selvsagt også bidrager til at understøtte efterspørgslen.

Rent faktisk indgår store dele af Finansloven for 2009 slet ikke i OECD’s opgørelse, og det gør virkningen af muligheden for at hæve SP-midlerne heller ikke.
 
Det er naturligvis den samlede finanspolitik, som er relevant for virkningen på efterspørgsel og beskæftigelse – og ikke kun særligt udvalgte dele som i OECD’s opgørelse. For EU-landene er der indsamlet oplysninger, som giver et dækkende billede af den samlede indsats, se fx. artiklen Europa vælger sin egen krisekurs i Mandag Morgen den 30. marts 2009.
 
Den aktuelle vurdering er, at finanspolitikken samlet lempes med ca. 1½ pct. af BNP i år, og at der indtil nu er truffet beslutninger, som lemper finanspolitikken med yderligere ca. ¾ pct. af BNP næste år, jf. tabel 1. Dette er de såkaldte provenuvirkninger af finanspolitikken, der anvendes i forbindelse med internationale sammenligninger.

Tabel 1 Status for finanspolitikken i 2009 og 2010

   

Direkte provenuvirkninger

Aktivitetsvirkning

 
 

Pct. af BNP

2009

2010

I alt i 2010

2009 1)

 2010 2)

2010(niveau)

 
 

Udgifter

0,8

0,1

1,0

0,4

0,3

0,7

 
 

Indtægter

0,6

0,7

1,1

0,2

0,4

0,6

 
 

Finanspolitikken, i alt

1,4

0,8

2,2

0,7

0,7

1,3

 
 

Udbetaling af SP-midler3)

-

-

-

0,3

-0,1

0,2

 
 

Samlet virkning, i alt

1,4

0,8

2,2

0,9

0,6

1,5

 

Anm.: Skøn der opdateres løbende.
1) 1. års virkning.
2) 1.års virkning samt 2.års virkning af diskretionære tiltag i 2009.
3)  Det er lagt til grund, at ¼ af de opsparede SP-midler bliver hævet med henblik på privatforbrug og investeringer i 2009.

Hertil kommer virkningerne på efterspørgslen af, at der er mulighed for at hæve SP-midlerne i perioden 1. juni til 31. december 2009, som ikke indgår ikke i de opgjorte provenuvirkninger, fordi der er tale om en privat opsparingsordning.

Målt ved aktivitetsvirkningerne skønnes finanspolitikken samlet at øge niveauet for BNP med 0,9 pct. i 2009 og ca. 1½ pct. i 2010. Beskæftigelsen kan dermed være ca. 30.000 større i 2010, end den ellers ville have været.
 
Samlet gælder der:

  • At finanspolitikken som udgangspunkt er væsentlig mere lempelig i 2009, end OECD’s opgørelse angiver.

  • At lempelsernes fordeling på udgifter og indtægter er nogenlunde lige målt ved provenuvirkninger, idet der ses bort fra SP, som er en privat ordning.

  • At finanspolitikken i Danmark aktuelt er mere lempelig end i de fleste andre europæiske lande.