Om trepartsaftalen vedrørende omlægning til SU-finansieret praktik

02-04-2009

BUPL og FTF har dags dato meddelt, at de ikke kan indgå aftale om en omlægning af praktikken i pædagoguddannelserne.

Det er beklageligt, men Finansministeriet kan klart afvise, at der er tale om aftalebrud. Uenigheden vedrører om, og hvor meget, pædagogstuderende der er i praktik i daginstitutioner, også i fremtiden skal indgå i personalenormeringerne.

Baggrund

  • Det fremgår af trepartsaftalen af juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF, at de lønnede praktikperioder på pædagoguddannelsen skal overgå til SU-finansiering inden for en økonomisk ramme på 200 mio.kr. i perioden 2008-2011 – dvs. 50 mio. kr. årligt. Det fremgår endvidere af aftalen, at de studerende fortsat skal varetage arbejdsfunktioner. Idet de studerende fortsat skal varetage arbejdsfunktioner som en del af praktikken, vil de studerende fortsat have en arbejdsværdi (og indgå i normeringerne) for praktikstedet, selvom de modtager SU.

  • Aftaleparterne er blevet forelagt forskellige modeller for omlægningen. Herunder er aftaleparterne blevet forelagt en model, der indebærer, at der afsættes i alt 200 mio. kr. årligt til erstatningsarbejdskraft i kommuner og regioner, der har pædagogstuderende i praktik.

  • Det svarer til, at der kan ansættes knap 650 pædagoger, så de studerendes opgaver under praktikken i endnu højere grad kan målrettes mod de opgaver, der bidrager mest til deres læring.

  • Modellen imødekommer endvidere et ønske fra BUPL og FTF om helt at omlægge pædagoguddannelsens praktikker til flere og kortere praktikperioder, så der bliver en større vekselvirkning mellem praktikperioder, og øvrige dele af uddannelsen.

  • Samtidig indebærer modellen et øget fokus på de studerendes specialisering, idet der oprettes en ny praktikperiode, hvor de studerende kan have fuldt fokus på at specialisere sig inden for det pædagogiske område uden at påvirke praktikstedernes budgetter eller personalenormeringer.

  • De forslag, der har været forelagt for aftaleparterne, går meget langt for at i mødekomme BUPL og FTF, herunder i forhold til den aftale, der blev indgået i juli 2007. Det må imidlertid konstateres, at de omfattende ønsker, der er blevet fremsat fra BUPL og FTF, ikke kan realiseres inden for rammerne af den trepartsaftale, der blev indgået i juli 2007.