Budgetoversigt 2, august 2009

25-08-2009

I dag præsenterer regeringen finanslovforslaget for 2010. Forslaget afspejler blandt andet en markant forøgelse af de offentlige investeringer.

De samlede offentlige investeringer ventes øget fra et niveau på 31¼ mia. kr. om året i 2004-2008 til 42½ mia. kr. i 2010. Realvæksten i de offentlige investeringer skønnes at udgøre omkring 15 pct. i både 2009 og 2010. For første gang siden 1960’erne ventes de offentlige investeringer således at vokse med tocifrede vækstrater i to år i træk.

På finanslovforslaget for 2010 budgetteres med et underskud på statens finanser, dvs. DAU-saldoen, på godt 91 mia. kr. i 2010, jf. Budgetoversigt 2, august 2009. I 2009 skønnes det statslige underskud til 26½ mia. kr.

Underskuddene i 2009 og 2010 skal ses i lyset af tilbageslaget i konjunkturerne, som fører til færre statslige indtægter fra skatter og afgifter, samtidig med at udgifterne til blandt andet A-dagpenge stiger. Underskuddene afspejler desuden, at der i det første halvår af 2009 er iværksat en lang række tiltag for at inddæmme virkningerne af den økonomiske krise.

Der forventes et underskud på nettokassesaldoen på 132¼ mia. kr. i 2009, hvilket især skyldes et betydeligt omfang af genudlån som led i tiltagene for at inddæmme den finansielle krise. I 2010 forventes et nettokasseunderskud på 109½ mia. kr., der navnlig afspejler underskuddet på DAU-saldoen.

Med de store underskud på nettokassesaldoen stiger statsgælden, og der skønnes således en stigning i statsgælden på 241¼ mia. kr. fra 2008 til 2010. Korrigeret for genudlån relateret til den finansielle krise skønnes statens gæld at stige med 132 mia. kr. fra 2008 til 2010.

Underskuddene på de samlede offentlige finanser, der dækker stat, kommuner, regioner, A-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond, skønnes til 33½ mia. kr. i 2009 og 86¼ mia. kr. i 2010 eller 2,0 pct. af BNP i 2009 og 4,9 pct. af BNP i 2010.

Det strukturelle offentlige overskud er beregnet til 2¼ pct. af BNP i 2008 og ¼ pct. af BNP i 2009, mens der er beregnet et strukturelt underskud på 1¼ pct. af BNP i 2010. Reduktionen af den strukturelle offentlige saldo afspejler primært lempelsen af finanspolitikken i 2009 og 2010.

Målt ved finanseffekten skønnes finanspolitikken at stimulere den økonomiske aktivitet med 0,9 pct. af BNP i 2009 og 0,7 pct. af BNP i 2010. Udbetalingen af SP-midlerne skønnes at øge aktiviteten med yderligere 0,3 pct. af BNP i 2009. De diskretionære lempelser i 2009 og 2010 ventes dermed samlet set at øge aktivitets-niveauet med ca. 2 pct. af BNP i 2010.

Skønnene for de offentlige og statens finanser i 2009 og 2010 er baseret på den aktuelle vurdering af dansk økonomi, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2009.

Læs Budgetoversigt 2, august 2009