Budgetoversigt 3, december 2009

11-12-2009

Med konjunkturnedgangen og de finanspolitiske tiltag, der er iværksat for at understøtte vækst og beskæftigelse, ventes en kraftig svækkelse af de offentlige finanser.

De senere års overskud på statens finanser og de samlede offentlige finanser ventes således vendt til betydelige underskud.

Finansloven for 2010 afspejler et underskud på statens finanser, den såkaldte DAU-saldo, på 77¼ mia. kr. i 2010, jf. Budgetoversigt 3, december 2009. Samtidig skønnes et underskud på 52½ mia. kr. i 2009. Underskuddet på statens nettokassesaldo, der er relevant i forhold til den umiddelbare virkning på statsgælden, skønnes til 141½ mia. kr. i 2009 og 74½ mia. kr. i 2010. Dermed forventes større underskud på DAU- og nettokassesaldoen i 2009 i forhold til skønnet i Budgetoversigt 2, august 2009, men omvendt mindre underskud i 2010.

De større underskud i 2009 og mindre underskud i 2010 afspejler især den udskudte udfasning af de forlængede kredittider for indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Kredittidsforlængelserne betyder isoleret set, at indtægter for omkring 19 mia. kr. flyttes fra 2009 til 2010. Nettokassesaldoen er desuden påvirket af et mindre omfang af genudlån, herunder især i tilknytning til Finansiel Stabilitet A/S i 2010.

Efter et overskud på de offentlige finanser på 59¾ mia. kr. i 2008 (3,4 pct. af BNP) skønnes et underskud på 50¼ mia. kr. i 2009 (-3,0 pct. af BNP) og 94½ mia. kr. i 2010 (-5,5 pct. af BNP). Et første og overvejende beregningsteknisk skøn for de offentlige finanser i 2011 viser et underskud på 79 mia. kr. svarende til -4,4 pct. af BNP.

Den offentlige saldo svækkes samlet set med 154 mia. kr. fra 2008 til 2010. Det svarer til en reduktion på 8,9 pct.-enheder af BNP, hvoraf ca. en tredjedel afspejler finanspolitiske lempelser. Svækkelsen viser, at de offentlige finanser i Danmark er særdeles følsomme over for ændringer i konjunkturer og udviklingen på de finansielle markeder.

Målt ved finanseffekten skønnes finanspolitikken at stimulere den økonomiske aktivitet med 1,0 pct. af BNP i 2009. Hertil kommer aktivitetsvirkningen af udbetalingen af SP-midlerne, som skønnes til 0,3 pct. af BNP i 2009. I 2010 skønnes finanseffekten til 0,8 pct. af BNP. Desuden ventes en aktivitetsvirkning på 0,1 pct. af BNP fra udbetaling af opsparede midler på selvpensioneringskonti. Den ekspansive finanspolitik i 2009 og 2010 skal især ses i sammenhæng med den planlagte offentlige investeringsvækst og skattenedsættelserne i medfør af skatteaftalen fra 2007 og skattereformen i Forårspakke 2.0.

Skønnene for de offentlige og statens finanser i 2009 og 2010 er baseret på den aktuelle vurdering af dansk økonomi, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Læs Budgetoversigt 3, december 2009