Markant løft i anlæg af dagtilbud, folkeskoler og på ældreområdet

16-06-2009

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL indebærer et markant løft af de kommunale investeringer i dagtilbud, folkeskoler, ældreområdet og på de øvrige kommunale serviceområder.

Aftalen styrker dermed beskæftigelsen i byggesektoren i hele landet til næste år. Med aftalen er der samtidig skabt sikkerhed for, at kommunerne kan videreføre det høje serviceniveau tillagt et løft på ½ mia. kr. i 2010.

  • Markant investeringsløft i 2010: Kommunerne skal i 2010 investere mindst 20 mia. kr. i dagtilbud, folkeskoler, ældreområdet og øvrige kommunale serviceområder. Med aftalen fremrykkes udmøntningen af midler fra kvalitetsfonden, så der i alt skal investeres 9 mia. kr. på de borgernære serviceområder.

  • Godt fra start med madordninger i dagtilbud: Parterne er enige om, at kommunerne får mulighed for gradvist at lade institutioner indføre madordninger i løbet af 2010, således at ordningen er endeligt indfaset i 2011. Der er afsat 400 mio. kr. til madordninger i kommunerne i 2011. Kommuner, som indfører ordningen tidligere, kan få deres andel af pengene allerede fra 2010.

  • Pulje til skattestigning: Et mindre antal kommuner med særlige økonomiske udfordringer får i 2010 mulighed for at justere skatten inden for en aftalt pulje på 500 mio. kr. Regeringen vil sikre, at skattestoppet overholdes, ved en modgående nedsættelse af statsskatten.

  • Samlet plan for afbureaukratisering: Kommunerne kan i 2010 frigøre ressourcer på 1 mia. kr. til borgernær service via omprioriteringer og bedre ressourceudnyttelse. Staten leverer halvdelen ved blandt andet afbureaukratisering af statslige regler. Regeringen vil derudover i efteråret fremlægge en plan for afbureaukratisering på det kommunale område i Folketinget.

  • Det sociale område: Kommunernes udgifter vedrørende socialområdet løftes med 800 mio. kr. for at fastholde det nuværende høje serviceniveau i 2010. Regeringen og KL enige om, at udgiftsudviklingen skal bremses, og at området fremadrettet skal prioriteres inden for det aktuelt høje udgiftsniveau.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen glæder sig over den indgåede aftale:

Med aftalen styrker vi velfærden, og vi styrker beskæftigelsen. Vi investerer massivt i rammerne til dagtilbud, folkeskoler og på ældreområdet i alle kommuner Aftalen vil være til gavn for byggesektoren i hele landet og vil give et velfærdsløft, der kan mærkes.

Det er også tilfredsstillende, at vi har fundet en god madordning, som alle parter er tilfredse med. Nu er der tid og penge til at lave lokale og sunde ordninger til gavn for børnene.

Aftalen holder sig inden for en ansvarlig økonomisk ramme, der flugter med målsætningen i 2015-planen om en realvækst i det offentlige forbrug på 1 pct. i 2010.

Læs aftalen om kommunernes økonomi for 2010

Læs resumé om kommunale anlægsinvesteringer i 2010

Læs resumé - Godt fra start med et sundt frokostmåltid i daginstitutioner

Læs resumé - Kommunerne afskærmes fra konjunkturudsving

Læs resumé om udfordringsret og kvalitetsudviklingsredskaber

Læs resumé - Styr på det det specialiserede socialområde