Aftale om opfølgning på aftale om finansloven for 2009

17-03-2009

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har i dag indgået aftale om opfølgning på finanslovaftalen for 2009.

Med aftalen iværksættes yderligere initiativer, der bidrager til at understøtte udviklingen i vækst og beskæftigelse:

  • Pulje i 2009 på 1½ mia. kr. til renovering og bygningsarbejde.

  • Forøgelse af de kommunale investeringer med mindst 2 mia. kr. i 2009.

  • Annulering af afgiftsforhøjelser vedrørende eksisterende gulpladebiler

 

Endvidere vil regeringen som led i domstolsreformen igangsætte en række byggeprojekter i domstolene.

Initiativerne ligger i forlængelse af den række af initiativer, der allerede er gennemført for at understøtte den finansielle sektor – i form af bankpakken fra efteråret 2008 og kreditpakken fra januar 2009 – og virksomhederne via en ny eksportlåneordning og længere kredittider ved indbetaling af moms og A-skatter.

Hertil kommer aftalen om Forårspakke 2.0 , der indebærer, at skattenedsættelserne kommer hurtigt, mens finansieringen kommer gradvist over nogle år. Sammen med de gennemførte skattelettelser i 2008 og 2009 styrker det familiernes indkomster og forbrugsmuligheder.

Med de nye vækstfremmende initiativer skønnes den samlede finanspolitiske lempelse i 2009 at udgøre ca. 1¼ pct. af BNP. For 2009 og 2010 under ét udgør lempelsen mere end 2 pct. af BNP. Hertil kommer virkningerne af, at der gives adgang til midlerne i SP.

De finanspolitiske lempelser mv. i 2009 og 2010 styrker aktivitetsniveauet med skønsmæssigt godt 1½ pct. af BNP. Beskæftigelsen skønnes dermed at være omkring 30.000 personer højere og ledigheden 25-30.000 personer lavere i 2010, end den ellers ville have været.

Læs aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om opfølgning på aftalen om finansloven for 2009

Læs aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder