Positiv EU-vurdering af Danmarks økonomiske politik og krisehåndtering

16-03-2009

Danmarks økonomiske politik og håndtering af den internationale krises effekter får positive vurderinger af EU-Kommissionen og EU’s finansministre, der har vedtaget udtalelser om EU-landenes økonomiske politik.

EU-vurderingerne af Danmark er foretaget inden og tager derfor ikke højde for skattereformen og vækstinitiativerne i forårspakke 2.0, der nedsætter skatten på arbejde og øger skatten på forurening, støtter aktiviteten i dansk økonomi i lyset af den internationale krise, og styrker arbejdsudbuddet og den offentlige økonomi på længere sigt.

EU-Kommissionen og EU’s finansministre udtaler blandt andet følgende:

  • Den overordnede konklusion er, at Danmarks samlede finanspolitik med en aktiv finanspolitisk lempelse på omkring 1 pct. af BNP i 2009 er passende i den aktuelle situation og givet Danmarks gode udgangspunkt. Finanspolitikken ligger på linje med EU-aftalen om en fælles finanspolitisk indsats i lyset af den internationale krise. Skattereformen m.v. indebærer, at den finanspolitiske lempelse kommer op på ca. 1,2 pct. af BNP i 2009 og foreløbig 1,0 pct. af BNP i 2010.

  • Udtalelsen peger også på risici for dansk økonomi, herunder risikoen for uventet lav økonomisk vækst i lyset af den internationale krise. Skattereformen m.v. styrker aktiviteten i dansk økonomi.

  • EU konstaterer, at Danmarks mellemfristede mål for de offentlige finanser – der er konsistent med en holdbar udvikling på lang sigt – indebærer strukturelle overskud til og med 2010 og mindst balance til og med 2015. EU vurderer, at denne ramme for dansk finanspolitik er passende i lyset af udfordringerne for dansk økonomi og opfylder kravene i Stabilitets- og Vækstpagten. Strategien kræver reformer, der styrker arbejdsudbuddet og dermed de offentlige finanser. Skattereformen m.v. indebærer en stigning i arbejdsudbuddet øges på ca. 19.000 personer.

  • Presset på de offentlige finanser fra det stigende antal ældre og længere levetid er lavere end gennemsnittet i EU, herunder på grund af de seneste pensionsreformer (velfærdsaftalen fra 2006). Skattereformen m.v. indebærer en markant forbedring af den offentlige økonomi på 5½ mia. kr. på længere sigt.

Finansminister Lars Løkke Rasmussen siger:

Jeg er tilfreds med, at EU-Kommissionen og Rådet af finansministre kommer med en positiv vurdering af vores økonomiske politik og håndtering af den internationale krise og dens effekter på Danmark. EU vurderer, at vores aktive finanspolitik er et passende svar på nedgangen i aktiviteten i dansk økonomi. Vores nye skattereform og vækstinitiativer fra den 1. marts giver en markant yderligere lempelse af den økonomiske politik i år og især næste år. Tiltagene øger aktiviteten i dansk økonomi og styrker arbejdsudbuddet og den offentlige økonomi på længere sigt. Vores økonomiske politik ligger derfor helt på linje med EU’s anbefalinger. 

Jeg kan i øvrigt konstatere – i lyset af EU’s vurderinger af de andre lande – at Danmark klart er et af de lande, der har besluttet de største finanspolitiske lempelser for i år og næste år. Vi reagerer meget aktivt på krisen, især i lyset af, at vores ledighed i forvejen er den laveste i EU.


Baggrund: EU-finansministrenes udtalelser om EU-landenes økonomiske politik

EU-landenes finansministre har på mødet i EU’s Ministerråd (ECOFIN) den 10. marts 2009 vedtaget udtalelser om den økonomiske politik i EU-landene. 

Læs EU-finansministrenes udtalelser på grundlag af vurderinger fra EU-Kommissionen

Udtalelserne vurderer EU-landenes stabilitetsprogrammer (eurolande) og konvergensprogrammer (EU-lande uden for euroen). Landene fremlægger i disse programmer deres planer for finanspolitik og strukturreformer og fokuserer på den mellemfristede strategi og finanspolitikkens langsigtede holdbarhed samt reaktioner på den internationale finansielle og økonomiske krise.