Finanslov med vækst og velfærd

11-11-2009

En række nye vækstinitiativer. Fortsatte forbedringer for de ældre. Konsekvent indsats over for ungdomskriminalitet. Og nye initiativer til bekæmpelse af bandekriminalitet.

Det er nogle af resultaterne af den aftale om finansloven for 2010, som regeringen og Dansk Folkeparti har indgået.

For at understøtte vækst og beskæftigelse og dæmpe udviklingen i ledigheden iværksættes der en række nye vækstskabende aktiviteter, herunder investeringer for 5 mia. kr.  i 2010-2013. Det drejer sig blandt andet om en forstærket vedligeholdelse af statens veje, fremrykket vedligeholdelse af sygehuse og energirenoveringer i statens bygninger.

Desuden forlænges de lempeligere kredittider for virksomheders indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Et markant investeringsløft i kommunerne i 2010 understøttes endvidere med nye lånepuljer for 3 mia. kr. Og der åbnes for skattefrie udbetalinger af de opsparede midler på selvpensioneringskonti på i alt 4½ mia. kr. – også for personer under 60 år.

Finansloven ventes at understøtte beskæftigelsen med omkring 15.000 personer i 2010. Der er tale om et foreløbigt skøn, som tager afsæt i aftalerne om finansloven og talgrundlaget fra augustvurderingen, og skønnet opdateres i Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigten til december.

Lempelserne af den økonomiske politik i 2009 og 2010 ventes sammen med de lave renter at styrke niveauet for beskæftigelsen med omkring 75.000 personer i 2010.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen glæder sig over aftalen:

Det har været en forhandling over mange omgange, men arbejdet har båret frugt, og danskerne kan være tilfredse med resultatet. Vi har fået en finanslov, der er god for borgerne, god for økonomien og med indbygget vækst til fordel for beskæftigelsen.

Som finansminister er jeg tilfreds med, at alle parter har vist den nødvendige ansvarlighed. Vi er således enige om, at finanspolitikken på den ene side skal balancere hensynet til at understøtte vækst og beskæftigelse og på den anden side hensynet til den offentlige gæld, renterne og konkurrenceevnen. Med aftalen for 2010 peger pilen i den rigtige retning for en positiv udvikling til næste år.

Det bliver sværere at være kriminel, bedre at være ældre og lettere at være ung under uddannelse. Ikke noget dårligt resultat af en finanslov, siger Claus Hjort Frederiksen.

Aftalen indebærer også fortsatte forbedringer for ældre borgere. Der indføres et prisloft på 45 kr. for udbragt mad til ældre. Kvaliteten i ældreplejen får samtidig et løft på 300 mio. kr. årligt. Og formuegrænsen for ældrechecken hæves, så 13.000 flere folkepensionister i 2010 kan få glæde af ydelsen.

Der er desuden lavet en omfattende aftale om regelforenkling, der flytter mange gode kræfter fra papirarbejde til velfærdsopgaver. Og aftalen om repatriering betyder, at udlændinge får meget bedre muligheder for at vende tilbage til hjemlandet - for eksempel for at tilbringe alderdommen hos familien.

For de unge betyder finansloven for 2010 bedre muligheder for at gennemføre deres uddannelse og få job. En kontant bonus på op til 50.000 kroner for hver ny praktikplads er blandt de tiltag, der skal være med til at skaffe 5.000 nye praktikpladser i 2010. Samtidig er der med udmøntningen af globaliseringspuljen i 2010 fordelt godt 9 mia. kr. i 2010-2012 til en styrket indsats på blandt andet universiteterne, professionshøjskoler og erhvervsuddannelser.

En mere konsekvent indsats over for børn og unge, der begår kriminalitet er også et resultat af aftalen. Der afsættes 238 mio. kr. til blandt andet at nedsætte den kriminelle lavalder til 14 år og indføre særlige ”ungedommere” i hver retskreds. Desuden får kommunerne med ungeydelsen et nyt redskab i indsatsen for udsatte unge. Og fra satspuljen i 2010 er der afsat i alt 486 mio. kr. i 2010-2013 til blandt andet gadeplansindsatser i udsatte boligområder og en styrket kriminalpræventiv indsats.

Se presseresuméerne vedrørende aftalerne om finansloven for 2010

Se aftalen om finansloven for 2010

Se publikationen Aftaler om finansloven for 2010