Pressemeddelelse om DØRs efterårsrapport

22-10-2009

De Økonomiske Råd (DØR) offentliggør i dag sin efterårsrapport om dansk økonomi. Rapporten omfatter en vurdering af konjunktursituationen og den aktuelle økonomiske politik samt et kapitel om sundhedsområdet.

DØR anbefaler bl.a. indførelse af en særlig sundhedsskat. Sundhedsskatten skal årligt reguleres op, så indtægterne fra skatten løbende dækker de stigende sundhedsudgifter. I den anledning udtaler finansminister Claus Hjort Frederiksen:

Det undrer mig voldsomt, at DØR nu foreslår løbende skatteforhøjelser for at finansiere offentlige udgifter. 

Ideen om løbende skatteforhøjelser går i en helt anden retning end i tidligere DØR-rapporter og strider grundlæggende mod skattestoppet og tankerne i de langsigtede planer, som den nuværende og tidligere regering har arbejdet efter. Det er ikke regeringens politik at forhøje skatterne.

Samtidig er der en klar risiko for, at øgede skatter alene målrettet sundhedsvæsenet svækker prioriteringen på tværs af den offentlige sektor og inden for sundhedsområdet. Så jeg må desværre konstatere, at forslaget er et af de mest perspektivløse, DØR er mødt frem med siden oprettelsen i 1962.

DØR vurderer, at finanspolitikken i 2009 samlet øger aktiviteten med 1,1 pct. af BNP, mens lempelserne i 2010 ifølge DØR bidrager med ½ pct. Dertil kommer virkningen af at frigive SP-midlerne. Samlet set er DØRs skøn for aktivitetsvirkning i 2009 og 2010 af finanspolitikken mv. på omkring 2 pct. i 2010 og dermed på linje med Finansministeriets skøn.

Der er gjort meget for at mindske krisens konsekvenser herhjemme, og jeg noterer, at DØR er enig i, at finanspolitikken er meget lempelig. DØRs vurdering af finanspolitikkens aktivitetsvirkninger er på linje med Finansministeriets og understreger, at vi i Danmark fører en mere lempelig politik end de fleste andre lande, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen.

DØR anbefaler i rapporten en yderligere midlertidig lempelse af finanspolitikken, der kan øge aktiviteten (BNP) med mindst ½ pct.-enhed i 2010. Der peges konkret på fremrykning af offentlige investeringer for 10 mia. kr. som en mulig udmøntning heraf. Hertil udtaler finansminister Claus Hjort Frederiksen:

Jeg undrer mig over, at DØR fastholder et så stort tal – 10 mia. kroner, når finanspolitikken i forvejen er mere lempelig end i de fleste andre lande. Den planlagte vækst i de offentlige investeringer i 2009 og 2010 er i forvejen den største siden midten af 1960’erne og større end i andre OECD-lande. Desuden har vi større automatiske stabilisatorer, bl.a. fordi vi har høje overførselsindkomster. Det reducerer behovet for at lempe finanspolitikken, hvilket DØR selv har været inde på.

Hertil kommer at de finanspolitiske initiativer og faldet i renten siden efteråret først virker med fuld styrke i sidste del af 2009 og i 2010. Og den internationale økonomi ser ud til at være vendt.

Vi skal også huske, at jo mere vi lemper nu – desto mere skal vi stramme senere. Der er udsigt til store underskud på de offentlige finanser, og konkurrenceevnen er under pres. Det skal vi tage bestik af. De udfordringer synes jeg ikke, DØR tillægger tilstrækkelig vægt i deres anbefaling.

Vi vil følge udviklingen tæt - også frem til det tidspunkt, hvor vi skal indgå en endelig finanslovsaftale. Afhængig af udviklingen vil jeg ikke udelukke, at vi på et tidspunkt gennemfører flere initiativer, men det rigtigste her og nu er at se udviklingen an. 

Læs Finansministeriets skriftlige indlæg vedrørende DØRs efterårsrapport 2009

Læs kommentar til DØRs finanspolitiske anbefaling   

Læs kommentar til DØRs forslag om sundhedsskat   

Læs kommentar til DØR-rapporten vedr. gældsmål og opdatering af 2015-planen

Læs om høj vækst i de offentlige investeringer i 2009 og 2010