Status for konjunkturbilledet og finanspolitikken - oktober 2009

05-10-2009

Der er foretaget en overordnet opdatering af konjunkturbilledet i forlængelse af offentliggørelsen af nationalregnskabet for andet kvartal og andre nye informationer siden udarbejdelsen af Økonomisk Redegørelse, august 2009, der udgør grundlaget for regeringens forslag til finanslov for 2010.

Hovedkonklusionerne er:

  • De seneste oplysninger har ikke ændret afgørende på udsigterne for dansk økonomi. De fremadrettede vækstudsigter vurderes at være lidt bedre, end da grundlaget for den seneste redegørelse blev udarbejdet. Til gengæld har der ifølge nationalregnskabet for andet kvartal været en kraftigere nedgang i aktiviteten i første halvår end forudsat i augustvurderingen. Det peger samlet set på et fald i BNP i Danmark på op mod 4 pct. for 2009 som helhed (mod 3 pct. i august) og en stigning næste år på 1-1½ pct. (mod 1 pct. i august).

  • Skønnene for arbejdsmarkedet er imidlertid ikke ændret, bl.a. fordi ledigheden er steget mindre end ventet de seneste måneder. Ledigheden ventes fortsat at stige yderligere frem mod udgangen af 2010. De offentlige finanser kan blive forværret med omkring 5 mia. kr. i år og næste år i forhold til augustvurderingen som følge af et lidt lavere indtægtsgrundlag. Dermed kan underskuddet på de offentlige finanser nå op på godt 90 mia. kr. i 2010 (godt 5 pct. af BNP).

  • Finanspolitikken for 2009 og 2010 (der indgår i finanslovforslaget) indebærer en samlet lempelse på ca. 3 pct. af BNP, hvortil kommer frigivelsen af SP-opsparingen, som styrker husholdningernes likviditet med 25 mia. kr. Dermed er den økonomiske politik mere lempelig end i næsten alle andre lande, selv om ledigheden er relativt lav, og Danmark formentlig har de største automatiske stabilisatorer i OECD-området.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Oplysningerne for første halvår bekræfter, at Danmark er hårdt ramt af den internationale økonomiske krise. Derfor har det også være berettiget, at regeringen har grebet massivt ind for at understøtte efterspørgslen, både hos husholdningerne og gennem flere offentlige investeringer. Til gengæld er det positivt, at der nu er stærkere tegn på fremgang i den internationale økonomi, som også øger vækstudsigterne for Danmark. I det lys er det fortsat min opfattelse, at forslaget til finanslov for 2010 har den rette balance.

Læs Konjunkturstatus - oktober 2009 

Læs Status for finanspolitikken - oktober 2009 

Læs Bilag 1. De seneste internationale indikatorer og prognoser   

Læs Bilag 2. Status på udviklingen i ledighed og beskæftigelse   

Læs Bilag 3. Løn og konkurrenceevne