Ansvarlighed og varig velfærd – finanslovforslaget for 2011

23-08-2010

Finansminister Claus Hjort Frederiksen præsenterer i dag den 24. august 2010 regeringens finanslovforslag for 2011.

Krisen har kostet Danmark dyrt. Regeringens store indsats for at bekæmpe krisens menneskelige omkostninger har forøget underskuddet. I takt med, at væksten roligt bider sig fast, skal Danmark ligesom stort set alle andre vestlige lande i gang med at nedbringe de store offentlige underskud.

Finanslovforslaget for 2011 afspejler derfor i vidt omfang den genopretning af dansk økonomi, som regeringen og Dansk Folkeparti igangsatte med Aftale om genopretning af danske økonomi fra maj.

Finansministeren udtaler:

Vi har fremlagt en klar og konkret plan for at genoprette den offentlige økonomi over de kommende år. Med planen fastholdes tilliden til finanspolitikken og den faste kronekurs. Det bidrager til at holde renten lav til gavn for beskæftigelsen, boligejerne og den offentlige økonomi.

Genopretningsaftalen styrker de offentlige finanser strukturelt med 24½ mia. kr. over de næste tre år svarende til 1½ pct. af BNP.

Der tilvejebringes omkring 13½ mia. kr. ved som udgangspunkt at holde ressourcerne til offentlig service i ro i 2011-2013. Udgifter til nye initiativer skal således modsvares af tilsvarende budgetforbedringer på andre områder.

Derudover gennemføres der en række tiltag på skatte- og arbejdsmarkedsområdet, som tilvejebringer yderligere 11 mia. kr. De omfatter suspensionen af den automatiske regulering af beløbsgrænser for skatter mv. i 2011-2013, udskydelse af den planlagte forhøjelse af topskattegrænsen i tre år til 2014, forkortelse af dagpengeperioden til 2 år samt loft over fradrag for faglige kontingenter og forhøjelse af arbejdsgiverbidrag til arbejdsmarkedsformål mv.

Med aftalen indfris den henstilling, som Danmark modtog fra ECOFIN den 13. juli, om en finanspolitisk stramning på i alt 1½ pct. af BNP i 2011-2013.

Inden for rammerne af genopretningen af den offentlige økonomi indeholder regeringens finanslovforslag for 2011 en række initiativer. Med genopretningsaftalen er der således skabt plads til merudgifter til en række udvalgte områder gennem omprioriteringer for i alt 10 mia. kr. i 2011-2013. På finanslovforslaget for 2011 er der prioriteret ekstra midler til blandt andet sundhedsområdet, uddannelse og forskning samt svage og udsatte grupper.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Vi har iværksat den nødvendige konsolidering af de offentlige finanser. Vi fastholder vores nuværende høje serviceniveau og skal i de kommende år fokusere på at bruge pengene bedre i stedet for bare at bruge flere penge. Fordi vi har ført en ansvarlig politik igennem de seneste 9 år, har vi fortsat plads til at styrke indsatsen overfor en række af de mest udsatte grupper i vores samfund.

Med aftalen om regionernes økonomi for 2011 er der afsat i alt 2 mia. kr. mere til sundhedsområdet i 2011 blandt andet til flere behandlinger på sygehusene. 

Regeringen har siden 2001 lagt stor vægt på at ruste Danmark og den danske økonomi til en stadigt mere globaliseret verden. Med finanslovforlaget for 2011 fortsættes indfasningen af globaliseringspuljen med 1,1 mia. kr. i 2011 til forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri.

Fra satspuljen skal der udmøntes godt 300 mio. kr. til initiativer for svage og udsatte grupper, og der skal målrettes 350 mio. kr. til initiativer, som skal forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning, som led i udmøntningen fra forebyggelsesfonden.

Fra fonden til Anvendt Borgernær Teknologi (ABT-fonden) skal der endvidere udmøntes knap 0,4 mia. kr. i 2011 til projekter, der kan aflaste de ansatte og frigive mere tid til borgernær service.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler: 

Finanslovforslaget afspejler, at nye tider kræver nye løsninger. Med genopretningsaftalen er regningen betalt, mens den stadig var til at håndtere. Fokus kan derfor nu rettes på at skabe fornyet vækst, der kan sikre varig velfærd i Danmark. Jeg ser frem til de kommende forhandlinger med Folketingets partier om finanslovforslaget for 2011.

Læs Ansvarlighed og varig velfærd - finanslovforslaget for 2011