Budgetoversigt 2, august 2010

24-08-2010

I dag præsenterer regeringen finanslovsforslaget for 2011, der blandt andet afspejler indbudgetteringen af Aftale om genopretning af dansk økonomi, maj 2010.

Genopretningsaftalen omfatter en række besparelser, skatteændringer og en dagpengereform, der styrker de offentlige finanser med omkring 24 mia. kr. i 2011-2013.

Genopretningsaftalen skal ses i lyset af, at Danmark blev ramt af et kraftigt internationalt tilbageslag i 2008. For at understøtte vækst og beskæftigelse blev finanspolitikken lempet markant i 2009 og 2010. De finanspolitiske lempelser har dæmpet stigningen i ledigheden, men de medfører sammen med konjunkturtilbageslaget de største underskud på de offentlige finanser siden midten af 1980'erne.

De offentlige underskud i 2010 og 2011 er større end grænsen på 3 pct. af BNP i EU’s Stabilitets- og Vækstpagt. Rådet af EU’s finansministre (ECOFIN) har derfor henstillet, at Danmark gennemfører en finanspolitisk stramning på 1½ pct. af BNP i 2011-2013. Med genopretningsaftalen indfries ECOFIN-henstillingen.

Underskuddet på de offentlige finanser skønnes til 4,6 pct. af BNP i 2010 og 4,4 pct. af BNP i 2011. Det strukturelle offentlige underskud er beregnet til 1,7 pct. af BNP i 2010 og 0,8 pct. af BNP i 2011. Forbedringen på knap 1 pct.-enhed fra 2010 til 2011 afspejler, at investeringerne bringes ned fra et historisk højt niveau og finansieringselementer i skattereformen Forårspakke 2.0 indfases. Dertil kommer virkningen af genopretningsaftalen.

Målt ved finanseffekten skønnes finanspolitikken at stimulere den økonomiske aktivitet med 1,3 pct. af BNP i 2009 og 0,6 pct. af BNP i 2010. De markante finanspolitiske lempelser i 2009 og 2010 virker med stigende styrke i 2011. Samlet set skønnes finanspolitikken, udbetalinger af SP-midler samt rentefaldet siden 2008 at stimulere den økonomiske aktivitet svarende til 1 pct. af BNP i 2011. Heri indgår en ét-årig finanseffekt på -0,5 pct. af BNP i 2011.

På finanslovsforslaget budgetteres med et underskud på statens finanser, dvs. DAU-saldoen, på 52 mia. kr. i 2011, mens underskuddet skønnes til 102 mia. kr.  i 2010. Halveringen af statens underskud fra 2010 til 2011 følger navnlig af en teknisk ændring vedr. betalingstidspunktet for pensionsafkastskatten. De store underskud øger statsgælden fra 196 mia. kr. i 2008 til 473 mia. kr. i 2011. Det svarer til en stigning på 15½ pct. af BNP.

Skønnene for de offentlige finanser og statens finanser i 2010 og 2011 er baseret på den aktuelle vurdering af dansk økonomi, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2010.
 
Læs Budgetoversigt 2, august 2010