Vækstdagsordenen i fokus

23-08-2010

Finansministeriet offentliggør i dag Økonomisk Redegørelse, august 2010, der indeholder følgende vurdering af de økonomiske udsigter frem til og med 2011:

 

  • Dansk økonomi er i moderat fremgang efter tilbageslaget i forbindelse med den internationale finanskrise. Over de sidste 4 kvartaler vurderes dansk økonomi at være vokset med op mod 2 pct. 

  • BNP skønnes at vokse moderat med 1,4 pct. i 2010 som helhed og 1,8 pct. næste år. Væksten ventes at blive mere selvbærende næste år med større vægt på privat indenlandsk efterspørgsel og eksport.

  • Flere vigtige eksportmarkeder har oplevet kraftig vækst op mod sommer, men USA er gået ned i tempo, og der er fortsat stor usikkerhed om styrken i det globale opsving. Den nødvendige konsolidering i andre lande kan isoleret set dæmpe BNP med omkring ¼ pct. i 2011, men skaber samtidig grundlag for at fastholde de ekstraordinært lave renter og reducerer risikoen for finansiel uro.

  • Udviklingen i den registrerede ledighed og bruttoledigheden fortsatte med at overraske positivt i foråret. Forventningen er stadig, at ledigheden vil stige yderligere frem mod årsskiftet, men skønnet for (brutto)ledigheden er nedjusteret med ca. 10.000 personer både i år og næste år til henholdsvis 121.000 og 125.000 personer for den registrerede ledighed og 171.000 og 177.000 personer for bruttoledigheden. Langtidsledigheden er steget hurtigt siden 2008, men er fortsat historisk lav.

  • De offentlige finanser er svækket markant som følge af krisen og den meget lempelige finanspolitik i 2009 og 2010 for at modgå krisen. Underskuddet på de offentlige finanser skønnes til 80 mia. kr. (4,6 pct. af BNP) i 2010 og 79 mia. kr. (4,4 pct. af BNP) i 2011. Underskuddene kræver en betydelig konsolidering for at nå målet om balance på de offentlige finanser i 2015.

  • Danmark modtog i juli henstilling fra EU’s økonomi- og finansministre om at styrke de offentlige finanser med 1½ pct. af BNP frem mod 2013 – med start i 2011. Det er et krav, at Danmark inden for 6 måneder iværksætter effektive tiltag til at opfylde henstillingen. Det indfris med genopretningsaftalen. 

  • Danmarks henstilling er blandt de mildeste af de 24 henstillinger til EU-landene, der er givet under EU-proceduren. De stramninger, der skal gennemføres i de øvrige lande for at indfri henstillingerne, er i gennemsnit knap 3 gange større end for Danmark. Alle 24 lande planlægger at efterleve deres henstillinger.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Fremgangen i dansk økonomi er fortsat i første del af 2010. Godt hjulpet af regeringens krisepolitik er privatforbruget styrket, og eksporten ser nu også ud til at være kommet i gang. 

På det seneste har der været høj vækst i Tyskland, Sverige og til dels Storbritannien, som er blandt Danmarks vigtigste eksportmarkeder. Samtidig er renten faldet yderligere. Det giver et godt grundlag for videre fremgang i dansk økonomi. 

Lave renter og fremgang på eksportmarkederne giver også et godt grundlag for at begynde genopretningen af de offentlige finanser. Vi har brugt mange penge i år og sidste år på at modvirke krisen. Det har medvirket til, at ledigheden er steget langt mindre, end vi havde frygtet. Men vores aktive politik har også efterladt et stort hul i pengekassen. Det skal der rettes op på, og det gør vi med initiativerne i genopretningsaftalen. 

Genopretningsaftalen bidrager til at bevare tilliden til finanspolitikken og skaber forudsætningerne for at fastholde lave renter – til gavn for fx boligmarkedet og beskæftigelsen. Den finansielle uro i forbindelse med den sydeuropæiske gældskrise i foråret viser med al ønskelig tydelighed, at prisen for svigtende tillid til finanspolitikken er høj og kontant. 

Genopretningsaftalen styrker desuden arbejdsudbuddet og giver flere finanspolitiske handlemuligheder senere, hvis vi skulle få brug for det. Endelig bremser aftalen stigningen i den offentlige gæld, så højere rentebetalinger på gælden ikke fortrænger vigtige samfundsopgaver. Samtidig sikrer aftalen, at vi lever op til vores forpligtelser i EU-samarbejdet. 

Vi kan nu koncentrere os om vækstdagsordenen. Vi skal sikre fremgang i beskæftigelse og velstand. Det er nemlig betingelsen for, at vi fortsat kan forbedre den offentlige service og valgmulighederne for os selv og vores familier i hverdagen.

Læs Økonomisk Redegørelse, august 2010-prognosen 

Læs Økonomisk Redegørelse, august 2010