Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2010 og 2011

10-12-2010

Finansministeriet offentliggør mandag d. 13. december kl. 10.00 Budgetoversigt 3 og Økonomisk Redegørelse, december 2010 på www.fm.dk.

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Budgetoversigt og Økonomisk Redegørelse.

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2010 og 2011 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov forventes at være 206 mia. kr. i 2010 og 153 mia. kr. i 2011.

Finansieringsbehovet er dermed reduceret siden augustvurderingen med 2 mia. kr. i 2010 og 28 mia. kr. i 2011.

Finansieringsbehovet indføres som et nyt begreb og erstatter det gamle ”lånebehov”. Forskellen mellem de to begreber er, at bevægelser på statens konto ikke påvirker finansieringsbehovet, mens de påvirker lånebehovet. Derved opnås en mere klar sondring mellem, hvad der skal finansieres, og hvordan det finansieres.

Finansieringsbehovet svarer til nettofinansieringsbehovet (der navnlig afhænger af underskuddet på statens finanser) plus afdrag på kort og lang gæld.

Finansieringsbehovet kan dækkes (finansieres) ved at optage lån eller ved at trække på statens indestående i Nationalbanken.

Strategien for finansiering af finansieringsbehovet meddeles i de halvårlige meddelelser, Statsgældspolitikken, der offentliggøres af Danmarks Nationalbank i juni og december.

Meddelelserne kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmeside www.statsgaeld.dk.

Tabel 1 Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov

 

Mia. kr.

2010

2011

 
 

Nettofinansieringsbehov

102

49

 
 

Afdrag langfristet gæld mv. 1)

99

68

 
 

Afdrag kortfristet gæld 2)

5

35

 
         
 

Finansieringsbehov

206

153

 
 

- heraf indenlandsk finansieringsbehov

166

115

 
 

- heraf udenlandsk finansieringsbehov

40

37

 
 

1) Afdrag på langfristet gæld er inklusive statslige fondes nettoobligationskøb, nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året.

2) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udestående i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.

Kilde: Budgetoversigt 3, december 2010.