Nettofinansieringsbehovet for 2009

05-01-2010

Nationalbanken har i dag d. 5. januar kl. 16 offentliggjort en pressemeddelelse vedr. bl.a. nettofinansieringsbehovet for 2009. Opgørelsen vedrører betalinger over statens konto i Nationalbanken i månederne januar til december 2009.

Nationalbanken har opgjort nettofinansieringsbehovet for 2009 til ca. 110 mia. kr. mens der i Budgetoversigten fra december 2009 blev skønnet ca. 142 mia. kr. for hele 2009. Nationalbankens opgørelse af nettofinansieringsbehovet er således ca. 32 mia. kr. mindre end Finansministeriets decemberskøn.

Hovedparten af denne forskel skønnes imidlertid at vedrøre mere tekniske forhold, som ikke har betydning for de offentlige finanser og den offentlige nettogæld.

Op mod 25 mia. kr. af den samlede forskel skønnes således at afspejle, at udskydelsen af kreditfristerne for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag har markant mindre likviditetsvirkning i 2009 i Nationalbankens opgørelse end den ventes at få i Statsregnskabet (primært pga. forskellige opgørelsesprincipper) samt et mindre omfang af genudlån end antaget. Disse forhold har ikke betydning for skønnet for de offentlige finanser, den strukturelle saldo eller kravene til finanspolitikken fremadrettet.

Derudover er der bl.a. indbetalt ca. 5 mia. kr. mere i pensionsafkastskat end ventet.

Nettofinansieringsbehovet som det opgøres i Budgetoversigten kan først opgøres endeligt i april 2010, når statsregnskabet foreligger. Det kan indebære ændringer i de her angivne skøn.