Ansvarlig aftale om kommunernes økonomi for 2011

12-06-2010

Regeringen og KL har den 12. juni 2010 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2011.

Aftalen indebærer, at den nuværende høje budgetramme til kernevelfærd i 2010 fastholdes i 2011, idet rammen reguleres med stigningen i priser og lønninger. Aftalen er dermed i overensstemmelse med Aftale om genopretning af dansk økonomi mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Aftalen mellem regeringen og KL indebærer blandt andet: 

Styr på det specialiserede socialområde 

Regeringen og KL er enige om en række tiltag, der skal understøtte styringen af området. Parterne er enige om, at udgiftsvæksten skal bremses.

En inkluderende folkeskole

Parterne vil arbejde for en omstilling i folkeskolen, så folkeskolen omfatter hovedparten af elever med særlige behov. Færre børn skal således udskilles til specialundervisning.

Bedre ressourceudnyttelse

De økonomiske rammer giver anledning til at nytænke opgaveløsningen og udnytte de mange veje til bedre arbejdstilrettelæggelse og ressourceudnyttelse. Regeringen har i overensstemmelse med gensidighedsaftalen fremlagt initiativer, der – sammen med de initiativer, der indgik i økonomiaftalen for 2010 – i alt frigør 1,1 mia. kr. i kommunerne i 2011 til service.

Tilpasning af anlægsniveauet

Efter nogle år med et ekstraordinært højt anlægsniveau som følge af den lempelige finanspolitik tilpasses anlægsaktiviteten i kommunerne som led i genopretningen til et mere normalt leje i 2011. Der er således finansieret et anlægsniveau på i alt 15 mia. kr. i 2011. Samtidig tages der højde for, at nogle af de mange kommunale anlægsprojekter, som er sat i gang i 2010, kan videreføres og afsluttes i 2011.

Investeringer på dagtilbudsområdet, folkeskolen og ældreområdet

Af anlægsniveauet målrettes 7 mia. kr. til at forbedre de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og på ældreområdet mv. i 2011. I den forbindelse udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden og der er afsat en lånepulje på 800 mio. kr. til kommuner i en særlig økonomisk vanskelig situation.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen glæder sig over den indgåede aftale:

Jeg glæder mig over, at kommunerne med aftalen medvirker til genopretningen af den offentlige økonomi. Samtidig har vi sikret, at kommunerne i 2011 kan fastholde den nuværende høje ramme til kernevelfærd i 2010. 

Vi er blevet enige om en række gode initiativer, der understøtter kommunernes styringsmuligheder på folkeskoleområdet og det specialiserede socialområde. Det giver kommunerne mulighed for at foretage nødvendige lokale prioriteringer og omstillinger i de kommende år. 

Samtidig er vi enige om en række initiativer om bl.a. afbureaukratisering, digitalisering og indkøb – og i fællesskab har vi peget på et råderum på mindst 1 mia. kr. i kommunerne i 2011. Det er penge, som kan bruges til den borgernære velfærd.

Læs Aftale om kommunernes økonomi for 2011 

Læs resumé om det specialiserede socialområde

Læs resumé om en inkluderende folkeskole med styr på specialundervisningen

Læs resumé om regeringen frigør 1,1 mia. kr. i 2011 til service i kommunerne