Budgetredegørelse 2010

30-05-2010

Budgetredegørelse 2010 om udgiftsvækst og omprioriteringsmuligheder.

Danmark har i de seneste år oplevet en markant stigning i det offentlige forbrug og i antallet af offentligt beskæftigede. Forbruget er steget med over 67 mia. kr. siden 2001 og er nu på mere end 500 mia. kr. Den samlede offentlige beskæftigelse er vokset med ca. 31.000 fuldtidsbeskæftigede fra 3. kvartal 2002 til 3. kvartal af 2009.

Finansministeriets ”Budgetredegørelse 2010” gør status over denne kraftige udgiftsudvikling og peger samtidigt på en række områder, hvor der er mulighed for at prioritere anderledes og opnå en bedre udnyttelse af de mange ressourcer.

Budgetredegørelsen ser bl.a. på udgiftsvæksten på sundhedsområdet og uddannelsesområdet.

  • De offentlige sundhedsudgifter er fra 2001 til 2008 vokset markant - med 25 pct. målt i faste priser. De har aldrig været højere. Væksten skyldes ikke det stigende antal ældre, men er udtryk for, at udgifterne pr. dansker er vokset betydeligt. Udgiftsvæksten er ikke kun sket på sygehusene, men også i praksissektoren. Danskerne kontakter i gennemsnit lægen 7½ gange om året. Det er en stigning på 20 pct. i løbet af 7 år. 

  • De offentlige udgifter til uddannelse er de højeste i OECD. Folkeskoleudgifterne er vokset med 7 pct. fra 2001 til 2008 (målt i faste priser). Hovedparten af væksten skyldes øget elevtal frem til 2007, men aftaler om flere undervisningstimer i historie, dansk og matematik har også øget udgifterne.

”Budgetredegørelse 2010” peger på, at der kan spares administrative udgifter i kommuner og regioner:

  • Kommunernes udgifter til administration er ikke faldet siden 2007, selv om kommunalreformen har givet gode muligheder herfor.

  • Nogle kommuner anvender 10-11 administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere, mens andre anvender 18-19 administrative medarbejdere.

  • Ny analyse viser, at kommunerne kan spare over 600 mio. kr. om året, hvis alle kommuner løser deres regnskabs-, bogførings- og lønopgaver lige så effektivt som de mest effektive kommuner.

  • I regionerne er det administrative personale vokset med 16 pct. siden 2007 og udgør en stigende andel af de ansatte.

Claus Hjort Frederiksen påpeger, at der i 2010 bruges 500 milliarder kroner i offentlige driftsudgifter og at de penge skal udnyttes fuldt ud:

På grund af krisen er der meget snævre rammer for den offentlige økonomi. Det gør det ekstra nødvendigt hele tiden at se på, om vi anvender de 500 mia. kr. godt nok. Blandt andet skal vi rette fokus på de muligheder, der er for at spare på administrationen. For her er penge at hente, som kan frigøres til andre og mere borgerrettede ydelser.    

Budgetredegørelsen ser også på de mange andre veje til en bedre ressourceudnyttelse i den offentlige sektor – mindre bureaukrati, øget digitalisering, ny teknologi, mere frihed i overenskomsterne, øget konkurrenceudsættelse, bedre indkøb – og foretager en sammenligning af kommunernes udgifter på en række centrale kerneydelser.

Herudover indeholder Budgetredegørelsen bl.a. en belysning af voksen- og efteruddannelsessystemet, den aktuelle konsolidering af de offentlige finanser i de andre EU-lande og udgiftsstyringen i Sverige.

Læs presseresumeer vedrørende Budgetredegørelse 2010 

Læs mere om Budgetredegørelse 2010 - sammenfatning 

Læs mere om Budgretredegørelse 2010