Forslag om fusion mellem Max Bank og Skælskør Bank

26-05-2010

Max Bank og Skælskør Bank har den 27. maj 2010 udsendt meddelelse om, at bestyrelserne er blevet enige om at indstille til deres respektive generalforsamlinger, at der gennemføres en fusion af de to banker.

Staten har været majoritetsaktionær i Skælskør Bank siden den 20. april 2010, hvor der skete en konvertering til aktier af størstedelen af det statslige kapitalindskud, som banken modtog i medfør af Kreditpakken. Finansministeriet, der udøver statens ejerskab i forhold til Skælskør Bank, har over for de to bestyrelser tilkendegivet sin støtte til fusionen og vil snarest anmode Folketingets Finansudvalg om tilslutning til, at staten kan medvirke til fusionens gennemførelse.

Statens direkte ejerandel i Skælskør Bank udgør 53,5 pct., hvortil kommer en ejerandel på ca. 3,5 pct., som staten indirekte ejer gennem Finansiel Stabilitet. Med det bytteforhold, som forventes anvendt ved fusionen med Max Bank, vil statens direkte og indirekte ejerandel i den fusionerede bank i alt udgøre ca. 23,0 pct.

Staten ønsker ikke på længere sigt at være aktionær i pengeinstitutter og er åben over for at sælge sine aktier i den fusionerede bank, såfremt det sker til markedsværdi. Finansministeriet er imidlertid indstillet på at imødekomme et ønske fra de to banker om, at salg af statens aktier i perioden frem til 1. maj 2012 ikke kan ske uden godkendelse af bestyrelsen, således at der skabes det bedst mulige afsæt for at udvikle den fusionerede bank.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Fusionen vil føre til, at der skabes en bank, der er stærkere end de to banker hver for sig, og som er bedre rustet til at klare de stadigt stigende krav, der er knyttet til at drive bankvirksomhed.

Vi har lyttet til bestyrelsernes vurdering af, hvad der er bedst for bankerne og deres aktionærer. Heri ligger også, at den foreslåede fusion er en mulighed for at beskytte statens økonomiske interesser som majoritetsaktionær i Skælskør Bank og som indskyder af hybrid kernekapital i både Max Bank og Skælskør Bank.

Staten vil også i den fusionerede bank have en betydelig aktiepost, og Finansministeriet vil fortsætte dialogen med ledelsen med henblik på, at de muligheder, som fusionen giver, udnyttes bedst muligt til gavn for kunderne, banken og dens medarbejdere og aktionærerne.