Massiv budgetoverskridelse i kommunerne i 2009

18-05-2010

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort de kommunale regnskaber for 2009. Regnskaberne viser, at de kommunale serviceudgifter (netto) udgør i alt 232,6 milliarder kroner.

Tallene viser dermed et massivt brud på aftalen mellem regeringen og KL med en overskridelse af de vedtagne budgetter for 2009 på 5,1 milliarder kroner, hvilket svarer til 2,2 pct. Der er tale om budgetoverskridelser på de fleste kommunale serviceområder, herunder social- og ældreområdet, dagtilbud og folkeskolen.

I 2008 gennemførte regeringen sammen med et flertal i Folketinget en justering af aftalesystemet, som derved fik en ny chance. Den massive overskridelse af de aftalte budgetter får nu finansminister Claus Hjort Frederiksen til at sætte kommuneforhandlingerne på standby.

Det er svært at se formålet med at indgå aftaler, når kommunerne efterfølgende i den grad ignorerer de indgåede aftaler. Derfor har jeg i dag anmodet KL om at forklare, hvordan KL vil sikre overholdelse af aftalerne fremadrettet. Forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2011 vil først blive indledt, når dette er afklaret. 

Finansministeren undrer sig over, hvordan de mange historier om nedskæringer hænger sammen med kommunernes massive overforbrug.

Regeringen bliver igen og igen beskyldt for at være skyld i nedskæringer i kommunerne. Det står nu klart, at de mange historier om nedskæringer ikke har hold i virkeligheden, men at der derimod har været et massivt overforbrug i kommunerne. Samtidig må jeg konstatere, at den manglende økonomistyring i kommunerne reelt er årsagen til, at en række kommuner står med økonomiske problemer, og at det nu er nødvendigt at afskedige medarbejdere.

Baggrund

Med aftalen om Finanslov for 2008 var regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance enige om at justere aftalesystemet for den kommunale økonomi. Aftaleoverholdelse på både skatte- og udgiftssiden blev understøttet af en lovfæstet skattemekanisme og ved at gøre en del af bloktilskuddet betinget af aftaleoverholdelse. Justeringen af aftalesystemet var en reaktion på kommunernes budgetlægning for 2008, hvor kommunerne brød de aftalte rammer både på skatte- og udgiftssiden.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2009 var regeringen og KL enige om at fastholde aftalesystemet som omdrejningspunkt for dialogen mellem regeringen og KL. Der var samtidig enighed om, at det er helt centralt, at aftalerne overholdes.

Kommunernes serviceudgifter i 2009 fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Kommunernes serviceudgifter i 2009

 
 

Mia. kr., 2010 pris- og lønniveau

Aftale

2009

Budget

2009

Regnskab

2009

Forskel mellem

budget og regnskab

 
 

Serviceudgifter (netto)

228,2

227,5

232,6

5,1

 
 

Dagpasning

 

31,6

32,5

0,9

 
 

Folkeskolen

 

38,4

39,5

1,1

 
 

Sundhed

 

16,9

17,2

0,3

 
 

Ældre 1)

 

35,2

37,1

1,9

 
 

Specialiserede socialområde 1,2)

 

41,2

44,2

3,0

 
 

Den centrale refusionsordning (indtægt)

 

-1,6

-2,6

-1,0

 
 

Miljø, veje, kollektiv trafik mv.

 

14,0

13,4

-0,6

 
 

Administration

 

34,5

33,3

-1,2

 
 

Øvrig service 3)

 

17,1

18,0

0,8

 
 

1) Der er foretaget en skønsmæssig afgræsnings af udgifterne til ældre- og handicapområdet baseret på fordelingsnøgler opgjort af Socialministeriet.

2) Opgjort brutto, dvs. eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning på socialområdet.

3) Øvrig service vedrører udgifter til kultur, beskæftigelse mv.

Anm.: Aftale og budget er korrigeret for opgaveændringer (DUT), kontering vedr. trepartsinitiativer samt reviderede løn- og prisforudsætninger. Der er ikke korrigeret for, at udgiftsniveauet på det specialiserede socialområde blev løftet med 0,8 mia. kr. i 2009 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2010.

Kilde: Danmarks Statistik, Socialministeriet samt Finansministeriet.

 


1) Overskridelsen er på 4,3 mia.kr, når der tages højde for, at regeringen og KL sidste sommer aftalte, at kommunerne kunne løfte udgifterne yderligere med 0,8 mia.kr. i 2009 som følge af udviklingen på det specialiserede socialområde.