Offentliggørelse af Budgetoversigt 1, maj 2010

19-05-2010

På statsregnskabet for 2009 er underskuddet på statens finanser, dvs. DAU-saldoen, opgjort til 29¾ mia. kr. svarende til 1,8 pct. af BNP. I 2010 forventes der et DAU-underskud på 99½ mia. kr. svarende til 5,8 pct. af BNP. Underskuddet på statens nettokassesaldo, der er relevant i forhold til den umiddelbare virkning på statsgælden, skønnes til 110 mia. kr. i 2009 og 102¾ mia. kr. i 2010.

Dermed er DAU- og nettokassesaldoen i 2009 forbedret i forhold til skønnet i Budgetoversigt 3, december 2009, men omvendt forværret i 2010. Knap 19 mia. kr. af forbedringen af DAU- og nettokassesaldoen i 2009 og forværringen i 2010 kan henføres til den regnskabstekniske håndtering af den udskudte udfasning af de forlængede kredittider for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, der afviger fra den skønnede tilgang i december.

Finanspolitikken er lempet markant i 2009 og 2010 for at understøtte vækst og beskæftigelse. Lavkonjunkturen og den ekspansive finanspolitik indebærer store underskud på de offentlige finanser. Samlet svækkes de offentlige finanser med knap 150 mia. kr. fra 2008 til 2010. Underskuddet på de offentlige finanser er i 2009 opgjort til 46¾ mia. kr. svarende til 2,8 pct. af BNP, mens underskuddet på de offentlige finanser i 2010 skønnes til godt 88 mia. kr. svarende til 5,1 pct. af BNP.

Med regeringens strategi for finanspolitisk konsolidering, jf. Konvergensprogrammet 2009 og Danmark 2020, februar 2010, er der forudsat en forbedring af de offentlige finanser fra 2010 til 2011. De offentlige investeringer forudsættes i 2011 bragt ned fra et historisk set højt niveau i 2010, og der forudsættes uændrede rammer for det reale offentlige forbrug. Dertil kommer, at indfasningen af skattereformen i Forårspakke 2.0 styrker de offentlige finanser i 2011. Det offentlige underskud skønnes til knap 79 mia. kr. i 2011 svarende til 4,4 pct. af BNP.

Med afsæt i de et-årige finanseffekter skønnes finanspolitikken at stimulere den økonomiske aktivitet med 1,1 pct. af BNP i 2009 og 0,8 pct. af BNP i 2010. De finanspolitiske lempelser i 2009 og 2010 omfatter navnlig markant vækst i de offentlige investeringer og en betydelig reduktion af beskatningen i medfør af skattereformen i Forårspakke 2.0. De markante lempelser i 2009 og 2010 virker med stigende styrke i 2011, og finanspolitikken mv. i 2009-2011 ventes sammen med renteudviklingen samlet set at have positivt vækstbidrag på 0,4 pct. af BNP i 2011.

Skønnene for statens finanser i 2010 og de offentlige finanser i 2010 og 2011 er baseret på den aktuelle vurdering af dansk økonomi, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2010.

Læs Budgetoversigt 1, maj 2010 

Læs Økonomisk Redegørelse, maj 2010