Flere midler til de svageste grupper i 2011

01-11-2010

Der er indgået en samlet aftale om udmøntning af satspuljen for 2011. Alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten står bag aftalen.

Med aftalen er satspuljepartierne enige om at anvende ½ mia. kr. i 2011 til at forbedre vilkårene for svage grupper samt personer på overførselsindkomster. I perioden 2011-2014 udmøntes i alt knap 1,8 mia. kr., jf. tabel 1.

Udmøntningen på ½ mia. kr. i 2011 overstiger den forventede udmøntning i 2011 på godt 300 mio. kr. Det skyldes, at forligskredsen har gennemgået de eksisterende satspuljeprojekter med en tættekam. Gennemgangen har resulteret i, at en række puljer er blevet saneret, og midlerne dermed er frigjort til nye projekter.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen er tilfreds med, at det er lykkedes at frigøre penge til gode projekter for de svageste:

Som finansminister er det jo godt at se, at pengene bruges målrettet og bedst muligt. Det er en øvelse, som vi i denne tid skal huske overalt i den offentlige sektor.

Der er med aftalen enighed blandt satspuljepartierne om at afsætte midler til blandt andet følgende initiativer:

  • En prioritering af psykiatrien og retspsykiatrien samt en handlingsplan mod stofmisbrug.

  • Initiativer målrettet de 29 ghettoområder fra regeringens ghettostrategi.

  • Styrket inddragelse af civilsamfundet i den sociale indsats som led i regeringens civilsamfundsstrategi og initiativer målrettet hjemløse. 

  • En styrket indsats for integration og svage grupper på arbejdsmarkedet.

Tabel 1. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011

 
 

Mio. kr., 2011-pl

2011

2012

2013

2014

I alt

 
 

Psykiatri og sundhed

103

109

106

106

423

 
 

Handlingsplan mod stofmisbrug

25

12

17

17

72

 
 

Udsatte grupper og handicappede

282

248

247

255

1.032

 
 

Integration og svage grupper på arbejdsmarkedet mv.

55

50

41

65

211

 
 

Reserve til igangsættelse af en førtidspensionsreform

20

-

-

-

20

 
 

Udmøntning i alt

484

420

412

443

1.758

 
 

- heraf omprioriteringer

175

44

43

43

305

 
     

 
Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Jeg er tilfreds med, at det er lykkedes at blive enige om en række stærke initiativer, der målrettet hjælper de svageste grupper i samfundet.
 
Det gælder bl.a. indsatsen i de 29 ghettoområder, som regeringen ønsker at bringe tilbage til samfundet. Andre gode eksempler fra aftalen er hjælpen til sindslidende både i sundhedssektoren og i socialpsykiatrien samt den styrkede inddragelse af frivillige organisationer i den sociale indsats. Det er områder, der ligger regeringen på sinde, og jeg er glad for, at vi nu er nået til enighed med et bredt flertal i Folketinget.

Læs om udmøntning af satspuljen i Aftaler om finansloven for 2011