Vurdering af S og SF’s forslag til indfrielse af EU-henstillingen til 2013

10-09-2010

S og SF fremlagde d. 6. september ”Finanslovsforslag 2011”. Forslaget indeholder – udover de dele, der vedrører finansloven for 2011 – en udfasning frem til 2013 af udspillet ”Fair Løsning” fra d. 11. maj.

Indfasningen skal ifølge S og SF illustrere, at ”Fair Løsning” kan indfri den henstilling, Danmark har modtaget fra EU, om en strukturel styrkelse af de offentlige finanser svarende til 1½ pct. af BNP frem mod 2013.

Finansministeriet vurderer, at styrkelsen af saldoen frem mod 2013 er overvurderet med op mod 10 mia. kr. i S og SFs finanslovsforslag, hvis det lægges til grund at realvæksten i det offentlige forbrug er 1,2 pct. i perioden, mens styrkelsen er overvurderet med mere end 10 mia. kr. med en forbrugsvækst på 1,4 pct. om året. Hertil kommer, at der i vurderingen er indregnet et provenu på 5 mia. kr. fra erhvervsbeskatningen, selv om der ikke er anvist konkrete tiltag, som kan sikre provenuet.

Herudover svækkes arbejdsudbuddet med mere end 5.000 personer, mens Genopretningsaftalen skønnes at forøge det med godt 10.000. Forskellen belaster de offentlige finanser med ca. 5 mia. kr. på lidt længere sigt. Virkninger på arbejdsudbuddet er ikke indregnet i provenuskønnene for 2013. 

Dermed kan forslaget ikke påregnes at indfri EU-henstillingen. Det afspejler især, at de fleste af skattetiltagene efter Finansministeriets vurdering ikke vil indbringe det provenu, S og SF forudsætter frem mod 2013. Disse vurderinger fremgår også af tidligere svar til Folketinget (jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål 164 af 17. september 2009 og Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 159 af 17. maj 2010).

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Det er glædeligt, at S og SF nu tilsyneladende også anerkender, at indfrielse af EU-henstillingen er en central udfordring for finanspolitikken nu og her. Men selv med de voldsomme skattestigninger, S og SF lægger op til, er det ikke nok til at indfri henstillingen fra EU. Det er Finansministeriets vurdering, at S og SF’s ud-spil mangler i størrelsesordenen 10 mia. kr. for strukturelt at styrke de offentlige finanser på linje med det, som EU-henstillingen kræver. 

Det er fordi, skattetiltagene ikke vil indbringe det provenu, S og SF forudsætter. Det er blandt andet loftet for pensionsindbetalinger. Det er aktieomsætningsafgiften, og det er afgifterne på grænsehandelsfølsomme varer. Her er det vurderingen, at provenuet væsentligt overvurderes. Dette er ikke nye skøn, men fremgår af tidligere svar til Folketinget.

 Det er påfaldende, at S og SF slet ikke anerkender behovet for at holde igen på udgifterne. Det er som om, at den ændrede dagsorden og de nye betingelser efter krisen ikke for alvor er gået op for S og SF, som bevæger sig i en helt anden retning end det, som foregår i resten af Europa.

Helt generelt kan man sige om forslaget, at det går i den stik modsatte retning af den økonomiske politik, som skiftende regering har ført gennem de sidste 20 år. Det gælder højere marginalskatter, øget selskabsskat og højere afgifter på grænsehandelsudsatte varer. Det vil flytte skatteindtægter til udlandet og arbejdsudbuddet vil blive reduceret. Det er den forkerte vej at gå. Det vil svække vores vækst og velstand. 

 

Læs Finansministeriets vurdering af S og SF’s forslag til indfrielse af EU-henstillingen om konsolidering i 2011-13

Læs Bilag 1 - Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 

Læs Bilag 2 - Aktieomsætningsafgift i S og SF-udspil 

Læs Bilag 3 - Revideret skøn for tobaksafgifterne