Budgetoversigt 2, august 2011

24-08-2011

I dag præsenteres finanslovforslaget for 2012. Samtidigt offentliggøres Budgetoversigt 2, der giver en status for udviklingen i statens finanser og de offentlige finanser i 2011 og 2012.

Finanslovforslaget afspejler i vidt omfang Aftaler om reformpakken 2020, som regeringen indgik med en række af Folketingets partier i maj 2011, herunder Aftale om senere tilbagetrækning og To Streger under facit. Inden for rammerne af genopretningsaftalen er der på finanslovforslaget for 2012 skabt plads til merudgifter til øget aktivitet på de kompetencegivende uddannelser, et yderligere løft til sundhedsområdet, satspuljen og en ny fælles offentlig digitaliseringsstrategi. Dertil kommer en række andre initiativer.

I 2012 skønnes statens underskud, dvs. underskuddet på DAU-saldoen, til 79¾ mia. kr. og nettokasseunderskuddet til 76¼ mia. kr. Der skønnes en stigning på 36¼ mia. kr. i DAU-underskuddet og 38¼ mia. kr. i nettokasseunderskuddet i forhold til 2011. Stigningen skal blandt andet ses i sammenhæng med efterlønsudbetalingerne i 2012 på ca. 17 mia. kr. samt en ventet reduktion i indbetalingerne fra pensionsafkastskatten fra 2011 til 2012 som følge af udviklingen på aktiemarkedet.

Underskuddet på de offentlige finanser er opgjort til 2,8 pct. af BNP i 2010 og skønnes til 3,8 pct. af BNP i 2011 samt 4,6 pct. af BNP i 2012. Underliggende ventes de offentlige finanser imidlertid forbedret fra 2010 til 2012, hvilket skal ses i sammenhæng med genopretningsaftalen, som indfrier henstillingen fra EU-kommissionen om at styrke den strukturelle saldo med 1½ pct. af BNP i 2011-2013. Den strukturelle offentlige saldo ventes forbedret med ¾ pct. af BNP fra 2010 til 2012.

I 2012 skønnes finanspolitikken inkl. udbetalinger af efterlønsbidrag at være omtrent neutral for aktiviteten. Også når der ses på de flerårige virkninger skønnes finanspolitikken i 2009-2012 at være omtrent neutral for aktiviteten i 2012.

Samlet set skønnes finanspolitikken i 2009-2011 at styrke aktiviteten med knap ¼ pct. af BNP i 2011. Det skyldes, at den ekspansive finanspolitik i 2009 og 2010 virker med stigende styrke ind i 2011, hvilket mere end udligner finanseffekten i 2011, der skønnes til -0,3 pct. af BNP. De forsinkede virkninger af lempelserne i 2009 og 2010 er dermed større end virkningen af den finanspolitiske stramning i 2011. Den negative finanseffekt i 2011 vurderes endvidere i vidt omfang at være indtruffet som følge af faldet i det offentlige forbrug sidst i 2010.

Skønnene for de offentlige og statens finanser er baseret på den aktuelle vurdering af dansk økonomi, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2011, mens regeringens finanspolitiske pakke, Holdbar vækst, ikke er indarbejdet.

Med Holdbar vækst forbedres BoligJobordningen, boligkøbere får en skatterabat, og der fremrykkes offentlige investeringer, hvilket styrker den økonomiske aktivitet med 0,3 pct.

Læs mere om Budgetoversigt 2, august 2011