En troværdig økonomisk politik er grundlaget for vækst

23-08-2011

Den forventede vækst i BNP er nedjusteret til 1,3 pct. i 2011, mod 1,9 pct. i majredegørelsen, mens der næste år ventes en stigning på omkring 1¾ pct. Usikkerheden om vækstudsigterne er aktuelt meget stor.

Finansministeriet offentliggør i dag Økonomisk Redegørelse, august 2011, der indeholder følgende vurdering af de økonomiske udsigter frem til og med 2012:

  • Den forventede vækst i BNP er nedjusteret til 1,3 pct. i 2011 mod 1,9 pct. i majredegørelsen. I 2012 ventes en stigning i BNP på 1,8 pct., hvilket er på linje med vurderingen i maj. Nedjusteringen i 2011 afspejler især en væsentlig mindre fremgang i privatforbruget og svækkede udsigter for den internationale økonomi.

  • Både netto- og bruttoledigheden er aktuelt lavere end sidste sommer, modsat forventningen for et år siden. Selv om ledigheden er steget meget under krisen, ligger den under seneste lavpunkt i 2001. Det gælder også langtidsledigheden. Bruttoledigheden er i lyset af opbremsningen i dansk økonomi henover årsskiftet og svækkede internationale vækstudsigter opjusteret til henholdsvis 162.000 og 161.000 personer (5,6 pct. af arbejdsstyrken) i 2011 og 2012. Sammenlignet med majredegørelsen udgør opjusteringen 2.000 personer i 2011 og 8.000 personer i 2012.

  • Det afdæmpede privatforbrug, de svagere internationale vækstudsigter og faldet i aktiekurserne har forstærket presset på de offentlige finanser. Underskuddet på de offentlige finanser skønnes til 68 mia. kr. (3,8 pct. af BNP) i 2011 og ca. 85 mia. kr. (4,6 pct. af BNP) i 2012 mod et (foreløbigt) opgjort underskud på 48 mia. kr. (2,8 pct. af BNP) i 2010. Den ventede stigning i underskuddet i 2011 på 20 mia. kr. skal primært ses i lyset af et mærkbart fald i indtægterne fra pensionsafkastskatten efter et rekordhøjt provenu i 2010. I 2012 afspejler det stigende underskud især, at der er forudsat tilbagebetaling af efterlønsbidrag i henhold til tilbagetrækningsaftalen. Det ventede underskud i 2012 er forøget med ca. 5 mia. kr. i forhold til vurderingen i maj.

  • Den strukturelle offentlige saldo ventes styrket fra -1,7 pct. af BNP i 2010 til -0,9 pct. af BNP i 2012.

  • De seneste måneder er usikkerheden omkring udviklingen i den internationale økonomi forøget. Gældskrisen i Europa fortsætter og omfatter nu også flere større lande. Væksten i de vestlige lande er bremset op, mens uroen på de finansielle markeder har ført til store fald i aktiekurserne. Risikoen for et mere negativt forløb end ventet er derfor taget til. På den baggrund har regeringen fremlagt initiativerne i ”Holdbar vækst – Bolighandel. Privatforbrug. Offentlige investeringer”. Initiativerne er ikke indregnet i prognosen.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Vi er henover sommeren blevet mindet om, at prisen for usunde offentlige finanser og svigtende politisk beslutningskraft er høj. Gældskrisen har bredt sig, nu også til en række større lande. Og landene betaler ikke kun selv – hele den internationale økonomi rammes af ustabile finansielle markeder og store aktiekursfald.

I Danmark har vi også udfordringer. Underskuddet ventes at blive på 85 mia. kr. til næste år. Derfor må vi også sætte tæring efter næring. Det er helt afgørende, at vi styrer sikkert uden om de uoverskuelige gældsproblemer, som andre lande nu står med.

Derfor er det så afgørende, at vi med genopretningsaftalen og reformerne af blandt andet efterlønnen i foråret, har skabt en sikkerhed for, at der er styr på den offentlige økonomi. Det sikrer troværdighed. Det bidrager til lave renter. Og det kan sikre, at Danmark ikke omfattes af den tilbagevendende finansielle uro.

Det er også reformerne, der i dag giver os visse handlemuligheder i den økonomiske politik, som mange andre lande ikke har. Vi kan reagere med Holdbar vækst, nu hvor der er risiko for, at svækkelsen af den internationale økonomi kan blive større, end det som ventes i Økonomisk Redegørelse, siger Claus Hjort Frederiksen.

Læs mere om Økonomisk Redegørelse, august 2011