Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2011 og 2012

22-08-2011

Finansministeriet offentliggør onsdag d. 24. august kl. 10.00 Budgetoversigt 2 og Økonomisk Redegørelse, august 2011 på www.fm.dk.

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Budgetoversigt og Økonomisk Redegørelse.

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2011 og 2012 er baseret på finanslovforslaget for 2012 og fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov forventes at være 159 mia. kr. og 213 mia. kr. i henholdsvis 2011 og 2012. Det er første gang der skønnes over finansieringsbehovet i 2012.

Effekterne af ”Holdbar vækst”, som blev præsenteret tidligere i dag, er ikke indbudgetteret på finanslovsforslaget og indgår derfor ikke i finansieringsbehovet i tabel 1. Pakken skønnes at øge finansieringsbehovet med op mod 1 mia. kr. og 3 mia. kr. i hhv. 2011 og 2012

Finansieringsbehovet dækkes ved at optage lån eller ved at trække på statens indestående i Danmarks Nationalbank.

Læs om strategien for finansiering af finansieringsbehovet som meddeles af Danmarks Nationalbank

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov

Mia. kr.

2011

2012

Nettofinansieringsbehov

38

76

Afdrag langfristet gæld 1)

91

92

Afdrag kortfristet gæld 2)

30

45

     

Finansieringsbehov

159

213

- heraf indenlandsk finansieringsbehov

122

177

- heraf udenlandsk finansieringsbehov

37

36

 

1) Afdrag på langfristet gæld er inklusive statslige fondes nettoobligationskøb, nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året.

2)Afdrag på kortfristet gæld svarer til udestående i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.

Kilde: Budgetoversigt 2 , august 2011.