Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2011 og 2012

19-12-2011

Finansministeriet offentliggør tirsdag d. 20. december kl. 10.00 Budgetoversigt 3, december 2011 på www.fm.dk.

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Budgetoversigt.

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2011 og 2012 er baseret på finansloven for 2012 og fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov forventes at være 160 mia. kr. og 215 mia. kr. i henholdsvis 2011 og 2012.

Finansieringsbehovet dækkes ved at optage lån eller ved at trække på statens indestående i Danmarks Nationalbank.

Strategien for finansiering af finansieringsbehovet meddeles af Danmarks Nationalbank.

Se stategien for finansiering af finansiseringsbehovet på statsgældsforvaltningens hjemmeside

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov

Mia. kr.

2011

2012

 

Aug.

Dec.

FFL12

FL12

Nettofinansieringsbehov

38

32

76

79

Afdrag langfristet gæld 1)

91

98

92

87

Afdrag kortfristet gæld 2)

30

30

45

49

         

Finansieringsbehov

159

160

213

215

- heraf indenlandsk finansieringsbehov


122


123


177


179

- heraf udenlandsk finansieringsbehov


37


37


36


36

1) Afdrag på langfristet gæld er inklusive statslige fondes nettoobligationskøb, nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året.

2) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udestående i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.
Kilde: Budgetoversigt 3, december 2011.