Omtrent uændret BNP i 1. kvartal og stigning i ledigheden i maj

30-06-2011

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort det reviderede nationalregnskab for 1. kvartal 2011.

Væksten i BNP i 1. kvartal er opgjort til -0,1 pct. i forhold til 4. kvartal 2010. Det er en opjustering på 0,4 pct.point i forhold til det foreløbige nationalregnskab. Det afspejler navnlig, at væksten i eksporten er opjusteret i 1. kvartal, men også at faldet i det offentlige forbrug er lavere end i de første offentliggjorte nationalregnskabstal. Niveauet for det offentlige forbrug i 1. kvartal ligger omtrent på linje med det, som er planlagt og aftalt for 2011.

Den samlede beskæftigelse (ekskl. orlov) steg ifølge det reviderede nationalregnskab svagt med 2.000 personer i 1. kvartal. Det skyldes, at den private beskæftigelse steg med 6.000 personer, mens der har været et fald i den offentlige beskæftigelse.
 
Samtidig er der offentliggjort ledighedstal for maj som viser, at bruttoledigheden (antallet af nettoledige og aktiverede personer) steg med 2.600 personer fra april til maj og dermed udgør 161.900 personer svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken. Udviklingen de seneste par måneder kan være påvirket af påskens placering. For april og maj set under ét har bruttoledigheden været nogenlunde stabil. I forhold til toppunktet i juli 2010 ligger bruttoledigheden i maj ca. 7.000 personer lavere.

Nettoledigheden steg med 4.400 personer til 109.600 svarende til 4,0 pct. af arbejdsstyrken. Den større stigning i nettoledigheden skyldes et fald i antallet af aktiverede på 1.800 personer.


Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler i forbindelse med offentliggørelsen:

Med dagens nationalregnskabstal er BNP-væksten oprevideret i forhold til de skuffende flash-tal fra sidste måned. Det er positivt, at den samlede efterspørgsel og især eksporten er steget, og at den private beskæftigelse er forøget med ca. 6.000 personer i første kvartal. Vi har fået stabiliseret ledigheden på et – i historisk sammenhæng – ret lavt niveau. Samtidig noterer jeg, at det offentlige forbrug er bragt ned på et niveau, som er på linje med det vi har planlagt for 2011 ligesom vi har planlagt en ret høj vækst i de offentlige investeringer fra 2010 til 2011. Det peger på positive vækstbidrag fra den offentlige efterspørgsel i den resterende del af 2011.

Samtidig peger konjunkturbarometrene for industrien og servicefagene på moderat økonomisk fremgang. Forbrugertilliden er på et fornuftigt niveau, og opsparingen i den private sektor er meget høj. Samtidig venter husholdningerne et fald i ledigheden det næste år. Renten er lav, og der er samtidig ret høj vækst på vores nærmarkeder. Dermed ændrer nationalregnskabstallene heller ikke på den grundlæggende vurdering af, at dansk økonomi er inde i et moderat, omend lidt ujævnt opsving.

Udviklingen i første kvartal har ifølge Danmarks Statistiks nye tal være noget bedre, end de første tal viste, men har dog fortsat været mere afdæmpet end forventet i Økonomisk Redegørelse fra maj. Tallene er dog stadig meget foreløbige, og der kommer flere og ofte større revisioner af tallene senere. Man skal derfor være forsigtig med at drage håndfaste konklusioner ud fra de tal, vi har nu. Der var også to på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst i 2006, selvom væksten det år var 3,4 pct. Ingen vil vel påstå, at dansk økonomi var i recession i 2006.

Om udviklingen i ledigheden udtaler Finansminister Claus Hjort Frederiksen:

Efter adskillige måneder med faldende ledighed steg ledigheden i maj. Men det ændrer ikke på billedet af, at arbejdsmarkedet er stabiliseret, og at ledigheden overordnet har været aftagende siden midten af 2010. Vi kan samtidig konstatere, at ledigheden stadig er meget lav i historisk perspektiv. Det samme gælder langtidsledigheden. Ledigheden er lavere end i 2001, hvor den ellers nåede et rekordlavt niveau efter højkonjunkturen i 1990’erne. Vi venter moderat fremgang på arbejdsmarkedet i resten af 2011 samt 2012 med svagt faldende ledighed og en yderligere, men begrænset stigning i den private beskæftigelse.

Om den økonomiske politik udtaler Finansminister Claus Hjort Frederiksen:

Trods opbremsningen af dansk økonomi i 1. kvartal er vores udgangspunkt fortsat, at den planlagte finanspolitik er afstemt med konjunkturudsigterne. Det har senest DØR bakket op om. Udviklingen i 1. kvartal ændrer ikke umiddelbart vores vurdering af kravene til finanspolitikken. Vi har planlagt det sådan, at finanspolitikken i realiteten ikke svækker opsvinget i år og næste år. 

Desuden er meget jo sat i gang. Vækst i de offentlige investeringer på 7 pct. i år. Store investeringer i Fehmern-forbindelsen og Metroen. BoligJobplanen, der understøtter byggebeskæftigelsen. Samt tilbagebetaling af efterlønsbidrag, som skønnes til 17 mia. kr. i 2012. 

Og de fremadrettede indikatorer peger generelt på, at vi er inde i et moderat opsving med stigende optimisme hos både husholdninger og erhvervsliv. Det peger på fremgang i resten af året, selv om det internationale billede er blevet lidt mere usikkert. 

De foreløbige tal peger på, at de offentlige investeringer skulle være faldet ret meget i 1. kvartal, men det må tages med et forbehold, idet oplysningerne om de offentlige investeringer er særligt usikre og typisk revideres kraftigt i senere offentliggørelser - og typisk i opadgående retning.  Og de foreløbige tal er altså ikke udtryk for, at regeringens politik skulle bremse opsvinget. Vi har nemlig ikke planlagt et fald i investeringerne. Vi har planlagt en stigning i 2011 på 7 pct. Samlet har finanspolitikken for 2009 og 2010 været usædvanlig lempelig – og mere lempelig end i andre OECD-lande.