Budgetoversigt 1, maj 2011

30-05-2011

Finansministeriet offentliggør i dag Budgetoversigt 1, der giver en status for udviklingen i statens finanser i 2010 og 2011 og i de offentlige finanser i 2010-2012.

På statsregnskabet for 2010 er underskuddet på DAU-saldoen opgjort til 88¾ mia. kr., mens der i 2011 ventes et underskud på statens finanser på 46¼ mia. kr. Faldet fra 2010 til 2011 skal ses i sammenhæng med det ekstraordinært høje provenu fra pensionsafkastskatten i 2010, som først indbetales og dermed påvirker statens indtægter i 2011. I forhold til decembervurderingen er DAU-underskuddet nedjusteret med 6½ mia. kr. i 2010 navnlig som følge af højere personskatteindtægter samt lavere statslige driftsudgifter. Omvendt er underskuddet opjusteret med 12¾ mia. kr. i 2011 især i lyset af statslige tab vedrørende bank- og kreditpakkerne samt lån til Furesø Kommune.

På statens nettokassesaldo, der er relevant i forhold til den umiddelbare statsgældsvirkning, er der opgjort et underskud på 93¾ pct. i 2010, og der skønnes et underskud på 45 mia. kr. i 2011. I lyset heraf ventes statsgælden øget fra 301½ mia. kr. i 2009 til godt 433 mia. kr. i 2011.

Underskuddet på de offentlige finanser skønnes til godt 74 mia. kr. i 2011 og 80 mia. kr. i 2012 svarende til henholdsvis 4,1 og 4,3 pct. af BNP. I forhold til decembervurderingen er underskuddet reduceret med 9¾ mia. kr. i 2011 primært afledt af højere Nordsø-indtægter, personskatter og moms, mens underskuddet er opjusteret med ca. 17½ mia. kr. i 2012 primært som følge af tilbagebetaling af efterlønsbidrag.

I lyset af genopretningsaftalen, indfasningen af finansieringselementerne i skattereformen og en normalisering af de offentlige investeringer fra et højt niveau ventes den strukturelle offentlige saldo forbedret med godt ½ pct.-point fra 2010 til 2012. Det strukturelle offentlige underskud skønnes til 1,6 pct. af BNP i 2010, 1,1 pct. af BNP i 2011 og 1,0 pct. af BNP i 2012.

De markante finanspolitiske lempelser i 2009 og 2010 virker med stigende styrke i 2011, og de lave renter understøtter væksten. Samlet set skønnes den økonomiske politik og det lave renteniveau fra og med 2009 at øge aktiviteten svarende til 1¼ pct. af BNP i 2011, selvom den planlagte finanspolitik i 2011 isoleret set ventes at have en aktivitetsvirkning på knap -0,4 pct. af BNP (og -0,3 når det antages at de offentlige udgifter præcis følger det aftalte i 2011). Finanseffekten skønnes til -0,3 pct. af BNP i 2012, mens efterlønsudbetalinger skønnes at øge aktiviteten med ¼ pct. af BNP i 2012. Den samlede effekt af finanspolitik og efterlønsudbetalinger i 2012 bliver således omtrent neutral.

Skønnene for den offentlige og statens finanser er baseret på den aktuelle vurdering af dansk økonomi, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2011.

Læs Budgetoversigt 1, maj 2011