Kommunernes skattefastsættelse for 2012

18-10-2011

Kommunerne har vedtaget budgetterne for 2012. Indberetninger fra kommunerne viser, at de kommunale skatter samlet stiger med 29 mio. kr. i 2012. Aftalen om kommunernes økonomi for 2012 forudsætter en uændret skattefastsættelse for kommunerne under ét. Kommunernes skatteprovenu fra indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift på erhvervsejendomme forventes samlet at udgøre 229 mia. kr. i 2012.

Det er regeringens vurdering, at budgetresultatet for skatterne er inden for det acceptable. Regeringen har således besluttet, at den kommunale skattestigning i 2012 ikke skal være omfattet af lovgivningens bestemmelser om en nedsættelse af bloktilskuddet ved en forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning.

Regeringen afventer nu kommunernes indberetning af resultatet af budgetlægningen for 2012, og vil derefter foretage en vurdering af kommunernes service- og anlægsudgifter. Regeringen og KL har aftalt at mødes i november, når der foreligger et foreløbigt overblik over budgetlægningen.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Jeg vil gerne kvittere for den indsats, som KL og kommunerne i fællesskab har ydet for at vedtage budgetter på skattesiden, som stort set flugter med aftalen om kommunernes økonomi for 2012. Det er således regeringens vurdering, at denne mindre stigning er inden for det acceptable, og at den ikke vil give anledning til modregning i bloktilskuddet. 

Jeg ser frem til at mødes med KL og drøfte kommunernes budgetlægning for 2012, når der foreligger et samlet foreløbigt budgetresultat også på udgiftssiden.

Fakta

I henhold til gældende lov nedsættes kommunernes bloktilskud i tilfælde af en samlet stigning i kommunernes skatteudskrivning, dog ikke hvis økonomi- og indenrigsministeren fastsætter en ramme til skattestigninger, der ikke vil give anledning til modregning i bloktilskuddet.