Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2012 og 2013

25-08-2012

Finansministeriet offentliggør mandag d. 27. august kl. 10.00 Budgetoversigt 2, august 2012 på fm.dk.

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Budgetoversigt.

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2012 og 2013 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov forventes at være 224 mia. kr. og 161 mia. kr. i henholdsvis 2012 og 2013. Det er første gang, der skønnes over finansieringsbehovet i 2013.

Finansieringsbehovet dækkes ved at optage lån eller ved at trække på statens indestående i Danmarks Nationalbank.

Strategien for finansiering af finansieringsbehovet meddeles af Danmarks Nationalbank og kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmeside.

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov

Mia. kr.

2012

2013

Nettofinansieringsbehov

84

34

Afdrag langfristet gæld 1)

94

80

Afdrag kortfristet gæld 2)

47

47

     

Finansieringsbehov

224

161

 - heraf indenlandsk finansieringsbehov

 191

136

 - heraf udenlandsk finansieringsbehov

33

25

1) Afdrag på langfristet gæld er inklusive statslige fondes nettoobligationskøb, nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året.


2) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udestående i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.

Kilde: Budgetoversigt 2, august 2012.