Svagt aftagende aktivitet i dansk økonomi i 2. kvartal

29-08-2012

Danmarks Statistiks foreløbige nationalregnskab for 2. kvartal 2012 viser en tilbagegang i bruttonationalproduktet (BNP) i 2. kvartal på 0,5 pct. Faldet sker efter en stigning i 1. kvartal på 0,3 pct. I Økonomisk Redegørelse, august 2012, forventes en genopretning af dansk økonomi i 2. halvår 2012 og ind i 2013, hvor regeringens mange vækstfremmende initiativer ventes at virke med stigende styrke.

Den samlede efterspørgsel var omtrent uændret i 2. kvartal efter en stigning på godt ½ pct. kvartalet inden. Faldet i BNP i 2. kvartal skal derfor blandt andet ses i lyset af en stigning i importen på ¾ pct.

Den private beskæftigelse (ekskl. orlov) var stort set uændret i 2. kvartal, mens der var et lille fald i den offentlige beskæftigelse på 2.000 personer. Den samlede beskæftigelse (ekskl. orlov) faldt med 3.000 personer.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Faldet i BNP i dansk økonomi i 2. kvartal er desværre ikke overraskende, men lidt større end vi umiddelbart havde indtryk af ud fra de foreliggende nøgletal. Den positive nyhed er fremgangen i eksporten, på trods af vigende vækst i udlandet. De nye tal ændrer overordnet set ikke ved det vækstbillede, vi netop har tegnet i Økonomisk Redegørelse, og som ligger til grund for vores finanslovforslag. Vi regner med, at regeringens mange vækstfremmende initiativer kan løfte økonomien fra 2. halvår og virke med stigende styrke ind i næste år.
 
Den seneste udvikling bekræfter, at aftalerne om en skattereform og investeringsvinduet i forsommeren er godt timet i forhold til udviklingen i dansk og international økonomi. Derudover medvirker Danmarks status som ”sikker havn” betydeligt til at holde hånden under boligmarkedet og økonomien som helhed, og det er helt centralt, at vi med finansloven for 2013 bidrager til at fastholde den position.

Den foreløbige opgørelse viser en afdæmpet realvækst i det offentlige forbrug i både 1. og 2. kvartal 2012, efter et gradvist fald gennem 2011. De offentlige investeringer er øget i 2. kvartal og afspejler overordnet det forudsatte investeringsniveau i 2012, som blev øget med kickstarten.

Finansminister Bjarne Corydon siger:

De offentlige investeringer er steget kraftigt i 2. kvartal blandt andet som følge af regeringens fremrykning af offentlige investeringer i kickstarten. Det holder hånden under beskæftigelsen og bidrager til at skabe arbejdspladser, som vi ellers ikke ville have haft. Fremadrettet kommer så virkningerne af forsommerens aftaler om blandt andet skattereform og investeringsvindue.   

Dagens nationalregnskabstal peger på, at det offentlige forbrug ligger lidt lavt i første halvår, også lavere end det vi havde lagt til grund i Økonomisk Redegørelse. Men oplysningerne er foreløbige og usikre, og det er vanskeligt at spå om, hvor udgifterne for hele 2012 ender.

Tallene indikerer først og fremmest, at kommuner og regioner har fået styr på deres økonomi. Det er en glædelig udvikling sammenlignet med tidligere års budgetoverskridelser.
 
Selv om udgifterne skulle ende under det skønnede for 2012, så påvirker det ikke rammerne for de offentlige finanser til næste år eller strategien i forhold til at opfylde EU-henstillingen til næste år. Rammerne er udstukket i det forslag til finanslov, som vi netop har fremlagt, og den aftale som vi indgik med kommuner og regioner i juni.

Hovedelementer i det foreløbige nationalregnskab for 2. kvartal 2012:

  • BNP faldt med 0,5 pct. i 2. kvartal i forhold til kvartalet før og med 0,9 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. Der er generelt en del udsving i nationalregnskabets opgørelse af BNP mv. fra kvartal til kvartal, og Danmarks Statistik angiver en usikkerhed på BNP-væksten på +/- ½ pct.-point. Den lave årsvækstrate i 2. kvartal 2012 skal blandt andet ses i lyset af, at af de fire kvartaler i 2011 var BNP højest i 2. kvartal.

  • Beskæftigelsen (ekskl. orlov) faldt i 2. kvartal med 3.000 personer og er over det seneste år reduceret med 10.000 personer. Den private beskæftigelse har været uændret over det seneste år.

  • Den samlede efterspørgsel har været uændret over det seneste år, og nedgangen i BNP i samme periode skal ses i sammenhæng med en årsvækst i importen i 2. kvartal 2012 på knap 2 pct.

  • Det offentlige forbrug øges med 0,3 pct. fra 1. kvartal 2012 til 2. kvartal 2012. Set i forhold til 1. halvår 2011 er det offentlige forbrug imidlertid reduceret med 1,0 pct. i 1. halvår 2012.

  • De offentlige investeringer er øget med 9 pct. i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal 2012. I forhold til 1. halvår 2011 er de offentlige investeringer øget med 3½ pct. i 1. halvår 2012.

  • Eksporten steg med 2½ pct. i 2. kvartal, hvilket alene afspejler højere vareeksport, mens eksporten af tjenester faldt. Set over det seneste år har der ligeledes været en fremgang på 2½ pct., både som følge af højere vare- og tjenesteeksport.

  • Privatforbruget faldt i 2. kvartal med knap 1 pct. efter en stigning på knap ½ pct. i 1. kvartal. Nedgangen i 2. kvartal afspejler primært lavere forbrug af tjenester, som steg betydeligt de to foregående kvartaler. Udviklingen peger på stor tilbageholdenhed blandt forbrugerne, herunder i forhold til at omsætte udbetalingen af efterlønsbidrag til forbrug. Indtil videre ser efterlønspengene i højere grad ud til at være anbragt på bankkonti, og forbrugseffekten kan derfor vise sig i andet halvår og ind i 2013.

  • Både bolig- og erhvervsinvesteringerne faldt i 2. kvartal. Faldet i erhvervsinvesteringerne skal ses i lyset af en ret kraftig vækst i 1. kvartal, og i 1. halvår samlet set har niveauet for erhvervsinvesteringerne ligget godt 5½ pct. højere end i 2. halvår 2011.