Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2012

24-05-2012

Finansministeriet offentliggør fredag d. 25. maj kl. 11.00 Budgetoversigt 1, maj 2012 på www.fm.dk.

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Budgetoversigt.

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2012 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov forventes at udgøre 184 mia. kr. i 2012.

Finansieringsbehovet dækkes ved at optage lån eller ved at trække på statens indestående i Danmarks Nationalbank.

Strategien for finansiering af finansieringsbehovet meddeles af Danmarks Nationalbank og kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmeside.

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov i 2012

Mia. kr.

FL12

Maj12

Nettofinansieringsbehov

80

49

Afdrag langfristet gæld 1)

87

89

Afdrag kortfristet gæld 2)

49

46

 

 

 

Finansieringsbehov

215

184

 - indenlandsk finansieringsbehov

179

150

 - udenlandsk finansieringsbehov

36

34

1) Afdrag på langfristet gæld er inklusive statslige fondes nettoobligationskøb, nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året.

2) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udestående i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.

Kilde: Budgetoversigt 1, maj 2012.