Udsigt til lavere underskud - Budgetoversigt 1, maj 2012

25-05-2012

I dag offentliggør Finansministeriet Budgetoversigt 1, maj 2012. Et af hovedbudskaberne er, at der aktuelt er udsigt til lavere underskud end ventet i decemberprognosen. Det gælder både for statens finanser og de offentlige finanser. De lavere underskud skal primært ses i lyset af højere forventede indtægter fra pensionsafkastskatten, men højere personskatteindtægter bidrager også.

Underskuddet på statens såkaldte DAU-saldo skønnes at blive på 54 mia. kr. i 2012. Det er 33½ mia. kr. mindre end budgetteret på Finansloven for 2012. Samtidig ventes nettokasseunderskuddet – der er tæt knyttet til udviklingen i statsgælden – at blive på 48½ mia. kr., hvilket er 30½ mia. kr. mindre end ventet i december.

Der er samtidig udsigt til lavere underskud på de samlede offentlige finanser. Det offentlige underskud ventes at blive på 70½ mia. kr. i 2012 (3,8 pct. af BNP) og 32½ mia. kr. i 2013 (1,7 pct. af BNP). Det er henholdsvis 30½ mia. kr. mindre i 2012 og 15½ mia. kr. lavere i 2013 sammenlignet med decembervurderingen.

Den strukturelle saldo, som også beskrives i budgetoversigten, tager blandt andet højde for, at de offentlige finanser påvirkes af konjunkturerne og de meget store udsving i indtægterne fra pensionsafkastskatten. Den strukturelle saldo skønnes med fortsættelse af regeringens økonomiske politik og med indgåelse af ansvarlige økonomiaftaler med kommuner og regioner at blive forbedret fra et underskud på 1½ pct. i 2010 til omtrent balance i 2013. Dermed efterlever Danmark EU-henstillingen om en strukturel forbedring af de offentlige finanser på 1½ pct. af BNP frem mod 2013.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Det er glædeligt, at der aktuelt er udsigt til lavere underskud både på statens finanser og den samlede offentlige saldo, men det ændrer ikke på, at der er betydelige underskud, som vi er nødt til at håndtere. Derfor er der brug for at fortsætte regeringens stramme økonomiske kurs og reformspor, blandt andet med trepartsforhandlinger og en skattereform.

Aktivitetsvirkningen af regeringens politik skønnes til 0,5 pct. af BNP i 2012. Den finanspolitiske lempelse i 2012 skal ses i lyset af fremrykninger af offentlige investeringer i kickstarten, efterlønsudbetalingerne samt en realvækst i det offentlige forbrug på 1,3 pct. afledt af et lavere udgiftsniveau i 2011. 

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Vi forventer, at der kommer mere fremdrift i økonomien i den resterende del af 2012 og videre ind i 2013. Det skyldes blandt andet regeringens kickstart af økonomien og udbetalingen af efterlønsbidrag. Kickstarten betyder, at der fremrykkes offentlige investeringer i skoler, sygehuse og veje og renoveres almene boliger. Derudover bringer energiaftalen Danmark i front med en grøn omstilling af økonomien, og styrker væksten i 2012 og 2013 ved øgede investeringer.

Skønnene for statens og de samlede offentlige finanser er baseret på den aktuelle vurdering af dansk økonomi, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2012.

Læs Budgetoversigt 1, maj 2012