Budgetoversigt 3: Underskud på 3 mia. kroner i 2013 og 22¾ mia. kroner i 2014

11-12-2013

Finansministeriet offentliggør i dag Budgetoversigt 3, december 2013, der indeholder en status for finanspolitikken og de statslige og offentlige finanser. Det offentlige underskud skønnes til ca. 3 mia. kr. i 2013 (0,2 pct. af BNP) og ca. 22¾ mia. kr. i 2014 (1,2 pct. af BNP). I 2015 skønnes et offentligt underskud på godt 57½ mia. kr. svarende til 2,9 pct. af BNP.

De aktuelle saldoskøn viser, at der er omtrent balance på de offentlige finanser i 2013, og at de faktiske offentlige underskud i 2013-15 skønnes at ligge under 3 pct. af BNP på linje med kravet i Danmarks EU-henstilling.

Eksklusive midlertidige indtægter fra omlægningen af kapitalpensionsordninger skønnes de offentlige underskud til 1,9 pct. af BNP i 2013 og 3,0 pct. af BNP i 2014.

Budgetoversigt 3 viser også, at der er udsigt til et strukturelt underskud på ½ pct. af BNP i 2014 i overensstemmelse med budgetloven, samtidig med at de offentlige underskud nedbringes svarende til kravene i EU-henstillingen. Det strukturelle underskud er opjusteret i forhold til vurderingen i august, hvor det strukturelle underskud blev skønnet til 0,4 pct. af BNP. Opjusteringen skal blandt andet ses i sammenhæng med lavere beregnede indtægter fra Nordsøen, og en justering af de skønnede skatteindtægter.

I 2015 skønnes et strukturelt underskud på 0,4 pct. af BNP.

Bidraget til BNP-niveauet fra finanspolitik og øvrige initiativer fra og med 2012 skønnes til 0,2 pct. af BNP i 2013 og til 0,4 pct. af BNP i 2014. Dermed skønnes et bidrag på 0,2 pct. til BNP-væksten i 2014 fra finanspolitikken mv. fra og med 2012.

Baseret på finansloven for 2014 skønnes underskuddet på statens finanser (DAU-saldoen) til ca. 13 mia. kr. i 2014, svarende til 0,7 pct. af BNP. DAU-underskuddet i 2014 skønnes dermed at være ca. 18¼ mia. kr. mindre end budgetteret på finanslovforslaget for 2014.

Skønnene for statens finanser og de samlede offentlige finanser er baseret på den aktuelle vurdering af dansk økonomi, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2013, som indeholder en opdateret vurdering af konjunkturudsigterne for dansk økonomi frem mod 2015.

Læs Budgetoversigt 3, december 2013