Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov 2014 og 2015

25-08-2014

Finansministeriet offentliggør tirsdag d. 26. august kl. 10.00 Budgetoversigt 2, august 2014 på fm.dk.

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Budgetoversigt. 

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2014 og 2015 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov forventes at udgøre 136 mia. kr. i 2014 og 186 mia. kr. i 2015. 

Finansieringsbehovet dækkes ved at optage lån eller ved at trække på statens indestående i Danmarks Nationalbank.

Strategien for finansiering af finansieringsbehovet meddeles af Danmarks Nationalbank og kan findes på Statsgældsforvaltningens hjemmeside.

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov i 2014 og 2015

Mia. kr.

2014

2015

Nettofinansieringsbehov

21

57

Afdrag langfristet gæld 1)

80

96

Afdrag kortfristet gæld 2)

35

32

     

Finansieringsbehov

136

186

 - indenlandsk finansieringsbehov

109

162

 - udenlandsk finansieringsbehov

27

24

 

1) Afdrag på langfristet gæld er inklusive statslige fondes nettoobligationskøb, nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året.

2) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udestående i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.
Kilde: Budgetoversigt 2, august 2014.