Analyse af offentligt-privat samarbejde genudbydes

24-02-2014

Finansministeriet har besluttet at genudbyde konsulentanalysen om offentligt-privat samarbejde. Baggrunden er, at der vurderes at være behov for mere tid end oprindeligt forudsat med henblik på at indhente data og aftale interviews med relevante aktører i kommunerne. Der sigtes nu efter at færdiggøre analysen til sommer. Dette udgør en væsentlig ændring i forhold til det oprindelige udbudsmateriale. Derfor genudbyder Finansministeriet nu opgaven, så alle konsulentvirksomheder på Finansministeriets rammekontrakt får mulighed for at byde på opgaven inden for rammerne af den justerede tidsplan.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler i denne forbindelse:

Vi ønsker fortsat at blive klogere på offentligt-privat samarbejde i kommunerne, så vi bedre kan vurdere både fordele og ulemper på forskellige områder. Det er afgørende, at vi får en god og grundig analyse. Finansministeriet har måttet konstatere, at den oprindelige tidsplan var for stram og afsætter nu væsentlig mere tid til analysen. Vi har fundet det rigtigst at genudbyde opgaven, således at alle konsulentvirksomheder får mulighed for at byde ind - inden for rammerne af den justerede tidsplan.

Finansministeriet iværksatte den 14. januar 2014 et miniudbud vedrørende en analyse af offentlig-privat samarbejde. Der var ved tilbudsfristens udløb den 24. januar 2014 modtaget fire tilbud på løsning af den stillede opgave.

Finansministeriet vurderede, at konsulentvirksomheden McKinsey & Company havde afgivet det samlet set mest attraktive tilbud. Det blev på denne baggrund den 3. februar besluttet og meddelt de fire konsulentvirksomheder, at McKinsey & Company havde vundet opgaven.

Efter valg af konsulentvirksomhed har der været en såkaldt afklaringsfase mellem McKinsey & Company og Finansministeriet forud for kontraktindgåelse. Denne fase har været anvendt til en gennemgang af tilbuddet og fælles afklaring af metode, analysedesign og tidsplan med henblik på at undgå senere misforståelser og uklarheder.

I denne fase er det blevet klart, at der er brug for mere tid til at indhente data og aftale/gennemføre interviews med relevante aktører i kommunerne, og at der derfor næppe kan gennemføres en analyse, som sikrer den ønskede grundighed og kvalitet i opgaveløsningen inden for den oprindeligt fastsatte tidsfrist (endelig afrapportering den 19. marts).

Finansministeriet vil derfor afsætte mere tid til analysen, som nu først ventes afsluttet til sommer. Dette udgør en væsentlig ændring i forhold til den forudsatte tidsplan i udbudsmaterialet, hvorfor Finansministeriet har besluttet, at opgaven genudbydes til konsulentvirksomhederne på Finansministeriets rammekontrakt.

Genudbuddet vil blive iværksat i løbet af uge 9.