Foreløbige tal for pensionsafkastskatten for 2013

25-02-2014

Foreløbige tal for pensionsafkastskatten for 2013 viser et provenu på i størrelsesordenen 20 mia. kr. Tallene er først endelige i maj måned, men erfaringen viser, at de efterfølgende korrektioner til tallene er små.

Det er velkendt, at udsvingene i provenuet fra pensionsafkastskatten typisk er store fra år til år, ligesom der ofte er store afvigelser mellem det forventede provenu og det faktiske provenu. Det er svært at ramme rigtigt, blandt andet fordi der er en grundlæggende usikkerhed ved at skønne over udviklingen på de finansielle markeder.
 
Imidlertid viser erfaringerne, at der er langt større sikkerhed omkring det gennemsnitlige provenu fra pensionsafkastskatten set over en årrække, end provenuet for det enkelte år. Populært sagt afløses et lille provenu det ene år ofte af et stort provenu det andet år. Udgangspunktet i forhold til den finanspolitiske planlægning er imidlertid den strukturelle saldo.
 
Med udgangspunkt i foreløbige tal for indtægterne fra pensionsafkastskatten forventes det, at den offentlige saldo for 2013 forværres med ca. 22,0 mia. kr. (ca. 1,2 pct. af BNP) sammenlignet med skønnet i Økonomisk Redegørelse fra december 2013. Isoleret set forværres den offentlige saldo fra december-skønnet på -0,2 pct. af BNP til ca. -1,3 pct. af BNP. På baggrund af de nye oplysninger om indtægterne fra pensionsafkastskatten vurderes det offentlige underskud i 2013 således fortsat at være mindre end grænsen på 3 pct. af BNP ifølge EU’s Stabilitets- og Vækstpagt. Den strukturelle saldo, som er det primære styringsmål i finanspolitikken, påvirkes ikke af justeringen i 2013.