Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov 2014

25-05-2014

Finansministeriet offentliggør mandag d. 26. maj kl. 10.00 Budgetoversigt 1, maj 2014.

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Budgetoversigt. 

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2014 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov forventes at udgøre 144 mia. kr. i 2014. 

Finansieringsbehovet dækkes ved at optage lån eller ved at trække på statens indestående i Danmarks Nationalbank.

Strategien for finansiering af finansieringsbehovet meddeles af Danmarks Nationalbank og kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmeside, www.statsgaeld.dk.

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov i 2014

Mia. kr.

FL14

Maj 14

Nettofinansieringsbehov

3

29

Afdrag langfristet gæld 1)

75

80

Afdrag kortfristet gæld 2)

35

35

     

Finansieringsbehov

112

144

 - indenlandsk finansieringsbehov

84

116

 - udenlandsk finansieringsbehov

28

28

 

1) Afdrag på langfristet gæld er inklusive statslige fondes nettoobligationskøb, nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året.

2) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udestående i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.