Analyse af kommunernes vejvedligehold

24-11-2015

I økonomiaftalen for 2015 aftalte KL og regeringen at gennemføre en analyse af mulighederne for fælles løsninger om vedligeholdelsen af de kommunale veje. I den forbindelse har et konsortium bestående af McKinsey & Co. og Struensee & Co. udarbejdet en rapport om emnet.

Rapporten indeholder en række data om de kommunale veje – både registerbaserede data, interviews samt data, der er tilvejebragt gennem en spørgeskemaundersøgelse i kommunerne. Rapporten peger blandt andet på, at kommuner med en lille samlet vejlængde har et betragteligt højere udgiftsniveau til vedligeholdelsen af vejene, når dette opgøres pr. km vej. 

I rapporten sammenholdes en række årsager til forskellene i udgiftsniveau pr. km vej med de statistiske baggrundsdata. Denne analyse peger på, at der i en række kommuner potentielt kan opnås en billigere vejvedligeholdelse – målt pr. km vej – ved at samarbejde med andre kommuner om vejvedligeholdelsen. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at der kan være forskel i de politiske vedtagne serviceniveauer på tværs af kommunerne, hvilket rapporten søger at tage højde for.
 
I rapporten findes ligeledes et inspirationskatalog, der er blevet til på baggrund af interviews med casekommuner og leverandører, inputs fra en referencegruppe af kommunale vejchef samt statistiske analyser. Kataloget indeholder inspiration til, hvordan der kan effektiviseres yderligere på vejområdet – både ved effektiviseringerne i de enkelte kommuner og ved samarbejde. Eksempelvis kan kommunalt samarbejde om fælles udbud på indkøbsområdet føre til lavere leverandørpriser som følge af, at kommunernes indkøbsvolumen øges.

Læs analyse af kommunernes vejvedligehold