Kommunerne og regionerne overholder de lovfastsatte udgiftslofter for 2015

19-04-2016

Danmarks Statistik har netop offentliggjort kommunerne og regionernes regnskaber for 2015. Heraf fremgår, at kommunernes realiserede serviceudgifter udgør 231,5 mia. kr. i 2015 (2015-priser), mens de realiserede regionale sundheds- og udviklingsudgifter udgør henholdsvis 104,6 mia. kr. og 3,0 mia. kr. i 2015 (2015-priser).

De kommunale og regionale regnskaber for 2015 viser dermed, at både kommunerne og regionerne overholder både udgiftslofterne og budgetterne, jf. tabel 1. 

Kommunale og regionale udgiftslofter og regnskaber, 2015

Regionernes realiserede bruttoanlægsudgifter på sundhedsområdet udgør 6,5 mia. kr., og regionerne overholder dermed budgettet for 2015. 

Herudover kan det konstateres, at kommunernes realiserede bruttoanlægsudgifter udgør 18,8 mia. kr., hvilket er 1,0 mia. kr. over det budgetterede niveau, når der tages højde for løft af investeringerne, der følger af forståelsen om integrationsområdet af 8. januar. Samlet set er kommunernes regnskaber for service og anlæg under ét inden for rammerne af økonomiaftalen for 2015.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Jeg kan med tilfredshed konstatere, at kommunerne og regionernes regnskaber samlet set flugter med de aftalte og budgetterede rammer. Det vil jeg gerne kvittere for. Det er vigtigt, at kommunerne nu får tilpasset investeringerne, så de fremadrettet kommer i overensstemmelse med det planlagte niveau.

Baggrund

Med budgetloven blev der indført et nyt udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. For yderligere information om bl.a. korrektioner af udgiftslofterne henvises til budgetloven.


Læs mere om budgetloven