Reduceret råderum kræver skarpe prioriteringer

26-04-2016

Råderummet frem mod 2020 er historisk stramt. Råderummet er reduceret fra 15 mia. kr. til 10 mia. kr. frem mod 2020. Det skyldes navnlig faldende oliepriser. Samtidig betyder den store flygtningetilstrømning at udgiftspresset øges inden for råderummet. Det viser regeringens Konvergensprogram 2016.

Dansk økonomi er fortsat i fremgang med støt stigende beskæftigelse, men forventningerne til BNP-væksten de kommende år er nedjusteret. Samtidig står vi med en svag produktivitetsvækst, som ligger lavere end de lande vi normalt sammenligner os med.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Der er ingen tvivl om, at vi står over for en stor økonomisk udfordring de kommende år. Derfor er det afgørende, at vi prioriterer med omhu, og at alle dele af den offentlige sektor fokuserer på at løse opgaverne smartere, så vi kan få mere velfærd for de penge, der er. Samtidig vil vi også se på reformjusteringer, som både kan øge råderummet ved at øge beskæftigelsen og løfte væksten i samfundet.

Øget vækst og produktivitet står højt på regeringens dagsorden. Det er afgørende, at produktiviteten i de danske virksomheder styrkes, hvis vi skal hæve den langsigtede vækst i Danmark.

Konvergensprogrammet ser også ud over 2020 med en opdatering af den såkaldte hængekøjeudfordring. Dvs. det pres der vil komme på de offentlige finanser med i en årrække fremover i takt med, at der gradvist bliver flere ældre og en lavere andel af befolkningen i beskæftigelse. 

Med uændret politik vil der fra 2030 til 2055 være udsigt til betydelige offentlige underskud, der overstiger grænsen i budgetloven – og som dermed også kan føre til overskridelser af grænsen på 3 pct. af BNP i EU's Stabilitets- og Vækstpagt under lavkonjunkturer. 

I praksis vil skatte- og udgiftspolitikken skulle tilrettelægges efter, hvad der er råd til inden for de ansvarlige finanspolitiske rammer. Moderat offentlig gæld og overholdelse af de finanspolitiske rammer er vigtige for at understøtte fortsat høj tillid til dansk økonomi med lave renter til følge. 

Sammen med konvergensprogrammet offentliggør regeringen Danmarks Nationale Reformprogram for 2016, som blandt andet følger op på Danmarks landespecifikke anbefalinger fra EU-Kommissionen samt redegør for den nationale udmøntning af EU’s vækststrategi (Europa 2020).

Læs mere om Danmarks Konvergensprogram 2016

Læs mere om Danmarks Nationale Reformprogram 2016