Øget konkurrenceudsættelse af juridiske ydelser

17-12-2016

Regeringen har besluttet at konkurrenceudsætte flere juridiske opgaver, der i dag varetages af Kammeradvokaten. Konkret drejer det sig om udbudssager inden for Udenrigsministeriet og retssager inden for Ankenævnet for Patienterstatningen, som føres på tværs af landet. Samtidig vil regeringen hjemtage en række sager inden for Ankestyrelsen og Forsvaret.

Samlet set drejer det sig om juridiske ydelser for mere end 55 mio. kr. årligt. 

Jeg er rigtig glad for denne beslutning, som flugter helt med de ambitioner, vi har lagt i regeringsgrundlaget om øget konkurrenceudsættelse. Der er både kompetencer og stor interesse i markedet for at løse denne type opgaver, og det skal vi selvfølgelig udnytte til at få den bedst mulige pris og kvalitet. Samtidig kan vi se, at vi kan løse nogle af opgaverne billigere selv og styrke de faglige kompetencer i staten, siger minister for offentlig innovation Sophie Løhde.

”Beslutningen er ikke et opgør med Kammeradvokatordningen, som indeholder mange fordele for staten, ikke mindst i form af stabil og hurtig adgang til høj faglig juridisk bistand. Men vi har sat fokus på, at vi hele tiden overvejer, hvordan vi bruger pengene og løser opgaverne bedst, og det er helt i tråd med statens aftale med Kammeradvokaten tilføjer Sophie Løhde. 

Baggrund om ny Kammeradvokataftale

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen løbende vil overveje den rette balance mellem brug af juridiske kompetencer internt i ministerierne og brugen af eksterne advokater. Særligt vil regeringen udbyde rammeaftaler med flere leverandører og geografisk opdelte kontrakter.

I henhold til beretning afgivet af Folketingets Retsudvalg den 21. februar 2013 om udbud af statens advokatarbejde (B14) skal regeringen årligt revurdere statens indkøbsstrategi og overveje om der er områder, som kan konkurrenceudsættes eller hjemtages.

På baggrund af beretningen indeholder Kammeradvokataftalen mulighed for, at staten kan ændre indkøbsstrategi. Ifølge aftalen skal Finansministeriet varsle om ændringer i statens indkøbsstrategi med et varsel på løbende år plus ét år.

Revurdering af statens indkøbsstrategi for juridiske ydelser

Der er gennemført en analyse i samarbejde mellem Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Sundhedsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Erhvervsministeriet inden for en række afgrænsede sagsområder. Regeringen har i forlængelse af analysen besluttet følgende:

  • Erstatnings- og forsikringssager ved Ankenævnet for Patienterstatning konkurrenceudsættes. Der var i 2015 et forbrug på ca. 16 mio. kr. inden for det pågældende sagsområde.

  • Arbejdsskadesager og sygedagpengesager ved Ankestyrelsen hjemtages. Der var i 2015 et forbrug på ca. 15 mio. kr. inden for det pågældende sagsområde.

  • Sager vedrørende gennemførelse af udbud ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse hjemtages. Der var i 2015 et forbrug på ca. 25 mio. kr. inden for det pågældende sagsområde.

  • Det er desuden besluttet, at indkøbsstrategien for juridiske ydelser i Udenrigsministeriet ændres således, at juridisk bistand i forbindelse med gennemførelse af EU-udbud vedrørende udviklingsbistand fremadrettet konkurrenceudsættes. Sagsområdet udgør et årligt forbrug på ca. 3 mio. kr.

I overensstemmelse med aftalen vil Finansministeriet varsle Kammeradvokaten om ændringerne i indkøbsstrategien inden udgangen af året således, at implementeringen kan igangsættes pr. 1. januar 2018.