EU-Kommissionens landerapport for Danmark 2016

29-02-2016

EU-Kommissionen har som led i den økonomisk-politiske overvågning i EU – det såkaldte europæiske semester – offentliggjort sin økonomiske landerapport for Danmark 2016 den 26. februar. Rapporten indeholder en vurdering af dansk økonomi med særlig fokus på opfølgningen på EU’s anbefaling til Danmark vedrørende produktivitet fra 2015.

Kommissionen bemærker, at opsvinget i Danmark har været moderat, men at det ventes at tage til i 2016 og 2017 med vækstrater på henholdsvis 1,7 og 1,9 pct. Kommissionen noterer samtidig, at der i de senere år er gennemført væsentlige arbejdsmarkedsreformer, som også kommer til udtryk ved den positive udvikling på arbejdsmarkedet. 

Rapporten konkluderer endvidere, at Danmark generelt har gjort begrænsede fremskridt med at følge op på anbefalingen vedrørende produktivitet. Særligt indsatsen med at lempe restriktioner af detailhandel og fjerne godkendelses- og autorisationsbarrierer i byggesektoren vurderes utilstrækkelig. 

Kommissionen bemærker dog, at regeringens vækstudspil fra 2015, Vækst og udvikling i hele Danmark, med forslag om liberalisering af planloven er skridt i den rigtige retning, i det omfang de gennemføres. 

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

EU-Kommissionens landerapport viser generelt, at regeringens prioriteter er rigtige. Vores vækstudspil, Vækst og udvikling i hele Danmark, tilsigter netop at løse flere af de udfordringer, der peges på i rapporten. Et centralt initiativ i planen er et forslag om at liberalisere planloven, hvilket må ventes at bidrage til øget produktivitet. Jeg ser EU-Kommissionens rapport som et vink med en vognstang om, at vi skal have gennemført regeringens vækstudspil. 

Regeringen vil følge op på rapporten i Danmarks nationale reformprogram for 2016, der offentliggøres senest i april 2016.

Baggrund

Danmark modtog den 14. juli 2015, som led i det europæiske semester, Rådets udtalelse om Danmarks økonomiske politik på baggrund af konvergensprogrammet og det nationale reformprogram 2015. Danmark modtog i alt to anbefalinger.


De landespecifikke anbefalinger for Danmark

Rådet vedtog den 14. juli 2015 et sæt landespecifikke anbefalinger, som anbefalede, at Danmark i 2015 og 2016 træffer foranstaltninger mhp. at: 

1. Undgå en afvigelse fra den mellemfristede målsætning for struktursaldoen (MTO) i 2016. 

2. Øge produktiviteten, særligt i den indenlandsk orienterede servicesektor, herunder detailsektoren og bygge- og anlægssektoren, og at mindske barriererne for etablering af detailvirksomhed og tage yderligere skridt mhp. at fjerne tilbageværende barrierer forårsaget af autorisations- og certificeringsordninger inden for byggesektoren.  

Læs EU-Kommissionens landerapport for Danmark