Fortsat fremgang i økonomien trods lav vækst

27-05-2016

Dansk økonomi fortsætter sin fremgang, og ledigheden er nu på det laveste niveau i 40 år, bortset fra 2007 og 2008, da arbejdsmarkedet var tæt på rødglødende. Siden vendingen i efteråret 2012 er beskæftigelsen i den private sektor steget med 82.000 personer. Det fremgår af Økonomisk Redegørelse, som finansminister Claus Hjort Frederiksen præsenterer i dag.

Fremgangen på arbejdsmarkedet betyder øget optimisme hos forbrugerne og virksomhederne.

Derfor er det også tid til gradvist at rulle de finanspolitiske lempelser tilbage, som holdt hånden under økonomien i de trange år, og som har ført til, at de offentlige udgifter er høje i historisk lys. 

Samtidig skal der tages hånd om vækstudfordringen, hvor lav produktivitetsvækst hæmmer økonomiens mulighed for at vokse i samme takt som beskæftigelsen.

Det går fortsat i den rigtige retning, og derfor er det også vigtigt, at vi som ansvarlig regering nu begynder at rulle de finanspolitiske lempelser tilbage. Den faldende oliepris og de mange flygtninge, der er kommet til Danmark, betyder, at der er pres på de offentlige finanser, og derfor er det vigtigt, at vi benytter opsvinget til at fastholde en sund offentlig økonomi, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen og fortsætter:

Samtidig har regeringen fokus på at skabe bedre vilkår for øget produktivitet i virksomhederne, så vi styrker vækstpotentialet i Danmark. Det står sammen med anden fase af jobreformen, der skal sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde, øverst på regeringens dagsorden i efteråret. 

Fakta: Hovedpunkter fra Økonomisk Redegørelse, maj 2016

  • Dansk økonomi er inde i et moderat opsving. Tempoet er ikke højt, målt ved BNP-væksten, men der er klar fremgang på arbejdsmarkedet. Forudsætningerne er til stede for yderligere fremgang i efterspørgsel og produktion de kommende år. Væksten i BNP skønnes at blive 1,1 pct. i 2016 og 1,7 i 2017.
  • Vækstskønnet er nedjusteret sammenlignet med konjunkturvurderingen fra december. Det skyldes hovedsageligt et ringe afsæt for vækst som følge af en svag afslutning på 2015 og lidt mindre optimistiske forventninger til væksten i den globale økonomi. 
  • Arbejdsmarkedet har været i fremgang siden slutningen af 2012. Det ventes at fortsætte over prognoseperioden, så der i 2017 er 52.000 flere i job end i 2015. Beskæftigelsen kan stige i de kommende år, uden at det fører til alvorlige flaskehalse eller generel mangel på arbejdskraft. Det skyldes, at der er udsigt til en væsentlig stigning i den strukturelle beskæftigelse, hvilket særligt skal ses i lyset af de senere års reformindsats. 
  • Grundlaget for fremgang er godt. Væksten i det private forbrug afspejler blandt andet stigende realløn og fremgang på arbejdsmarkedet. Det er sammen med stigende boligpriser med til at skabe plads til stigende forbrug og boliginvesteringer. Investeringerne understøttes af lave renter og højere efterspørgsel, men usikkerhed om de fremtidige vækstudsigter kan få virksomhederne til at udskyde nogle investeringer lidt endnu.
  • Eksporten faldt sidste år, men ventes at kunne vokse igen i prognoseperioden, understøttet særligt af fremgang blandt Danmarks største samhandelspartnere, herunder Tyskland og andre lande i euroområdet.
  • Fremgangen i dansk økonomi indebærer en indsnævring af outputgabet over prognoseperioden, så det i 2017 vurderes at udgøre -0,7 pct. af BNP mod -1,4 pct. i 2015. Beskæftigelsesgabet ventes ligeledes at blive reduceret. Det er udtryk for, at der gradvist vil være færre ledige ressourcer til rådighed på det danske arbejdsmarked. 
  • Indsnævringen af outputgabet indebærer, at de seneste års lempelige finanspolitik gradvist skal rulles tilbage og normaliseres. Da pengepolitikken ventes at forblive meget lempelig over prognoseperioden, øger det alt andet lige behovet for at stramme finanspolitikken. Det strukturelle underskud skønnes reduceret fra 0,7 pct. af BNP i 2015 til 0,4 pct. i 2016, og ligeledes 0,4 pct. af BNP i 2017. Heri indgår den beregningstekniske reduktion af det offentlige forbrug fra decembervurderingen på 2 mia. kr. i 2017.

Læs mere om Økonomisk Redegørelse, maj 2016

Se plancher fra præsentation af Økonomisk Redegørelse, maj 2016