Aftalen om satspuljen for 2017 er på plads

25-11-2016

Den 8. november 2016 blev regeringen sammen med forligspartierne enige om udmøntning af satspuljen for 2017.

Aftalen indebærer, at der i perioden 2017-2020 udmøntes i alt ca. 3,5 mia. kr. til at forbedre vilkårene for udsatte grupper.

Med aftalen afsættes midler til mere end 100 forskellige projekter og initiativer inden for områderne social, sundhed, ældre, beskæftigelse, integration og bolig.

Der er blandt meget andet afsat penge til en ny social investeringsfond, et løft af indsatsen mod diabetes, samt bedre rehabilitering af patienter med bl.a. sclerose, Parkinson, ALS og kræft.

På beskæftigelsesområdet er der prioriteret midler til at hjælpe udsatte og personer med handicap i job, mens der på integrationsområdet er fokuseret på indsatsen mod parallelsamfund. 

Parterne bag aftalen er regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. 

Hvad er satspuljen?

  • Hvert år reguleres overførselsindkomsterne med en satsreguleringsprocent, der fastsættes på grundlag af lønudviklingen på arbejdsmarkedet.
  • Der tilføres nye midler til satspuljen på op til 0,3 pct. af de samlede offentlige udgifter til indkomstoverførsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten, hvis lønudviklingen overstiger 2,0 pct.  
  • Det årlige puljebeløb bruges til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, som skal forbedre vilkårene for modtagere af overførselsindkomster og svage grupper.
  • Satspuljen indgår i finansloven og vedtages endeligt sammen med denne.

Læs Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017