Kommuner og regioner overholder udgiftslofterne for 2016

24-04-2017

Danmarks Statistik har offentliggjort kommunerne og regionernes regnskaber for 2016. De kommunale regnskaber for 2016 viser, at kommunerne overholder både udgiftsloftet og budgettet for service.

Dog udgør kommunernes realiserede bruttoanlægsudgifter 18,7 mia. kr., hvilket er 1,9 mia. kr. over det budgetterede niveau, når der tages højde for det ekstraordinære løft af investeringerne, der følger af aftalen mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016. 

Samlet set er kommunernes regnskaber for service og anlæg under ét inden for rammerne af økonomiaftalen for 2016.

Finansminister Kristian Jensen siger:

Jeg vil gerne kvittere for, at kommunerne og regionernes regnskaber generelt ligger inden for de aftalte og budgetterede rammer. Det er jeg tilfreds med. Men jeg hæfter mig samtidig ved, at kommunerne ligesom sidste år overskrider det anlægsniveau, som vi har aftalt. Det er vigtigt, at kommunerne holder de aftaler, vi har indgået. Det vil jeg også drøfte med kommunerne til dette års økonomiforhandlinger.

Regionernes regnskaber for 2016 viser, at regionerne overholder udgiftsloftet og budgettet for sundhedsområdet. For regional udvikling viser regnskaberne en mindre overskridelse af budgettet på 10 mio. kr. 

kommunale og regionale udgiftslofter og regnskaber, 2016

I henhold til sanktionsloven medfører overskridelsen en tilsvarende nedsættelse af bloktilskuddet i det følgende år. I lyset af et samlet mindreforbrug for det regionale sundheds- og udviklingsområde, og at overskridelsen på udviklingsområdet er af en mindre størrelse, vil nedsættelsen blive neutraliseret i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2018.

Regionernes realiserede bruttoanlægsudgifter på sundhedsområdet udgør 6,0 mia. kr., og regionerne overholder dermed aftale- og budgetniveauet for 2016.

Baggrund 

Med budgetloven blev der indført et nyt udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. 

Læs om korrektioner af udgiftslofterne

Med sanktionsloven (Lov om ændring af lov om regionernes finansiering) skal overskridelser medføre en tilsvarende nedsættelse af bloktilskuddet for det følgende år. Sanktionerne fordeles både kollektivt (40 pct.) og individuelt (60 pct.).

Læs Lov om ændring af lov om regionernes finansiering