Finansministeriets kommentarer til analyse af deltagelseseffekten fra Folketingets økonomiske konsulenter

31-01-2017

Folketingets økonomiske konsulenter har udarbejdet rapporten ”Analyse af deltagelseseffekten – effekter af ændringer i den økonomiske tilskyndelse til beskæftigelse.”

Finansministeriet finder, at rapporten på en række punkter giver et ukorrekt billede af usikkerheden om effekterne i den eksisterende forskningsbaserede viden. I litteraturen findes således samlet set stærk evidens for, at både ydelsesafkortninger og ydelsesreduktioner øger arbejdsudbuddet.

Finansministeriet finder også, at rapporten rummer en ukorrekt beskrivelse af den måde Finansministeriet beregner deltagelseseffekter af skatte- og ydelsesændringer.

Endelig er det faktuelt forkert, når analysen konkluderer, at der ikke findes nogen effektstudier udgivet inden for de sidste ti år med brug af danske data, der påviser en signifikant effekt af, at dagpengeydelsen sættes ned.

I vedlagte notat kommenterer Finansministeriet rapportens hovedkonklusioner.